Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.06.2020 13:20  //  aktualizácia: 30.06.2020 13:16  //  zobrazené: 199

,,Územný plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 3“ - oznámenie o prerokovaní

                                                                                              Rozdeľovník

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-392/2020/2441

Flammichová

037/6552825

24.06.2020

 

 

 

 

Vec:                 

,,Územný plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 3“ - oznámenie o prerokovaní

 

Obec Močenok zastúpená starostom obce PaedDr. Romanom Urbánikom, IČO: 00308439 ako obstarávateľ ,,Územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 3“ (ďalej len ,,ÚPN obce“)                                      oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostanej verejnosti v obci Močenok, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že

prerokovanie Územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 3“ sa uskutoční v dňoch:

od 26.06.2020 do 27.07.2020

ÚPN obce Močenok je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Obecnom úrade v Močenku, na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce: https://mocenok.sk/clanok/uzemny-planu-obce-mocenok-zmeny-a-doplnky-c-3-oznamenie-o-prerokovani

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Močenok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie ÚPN obce končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 

 

S  pozdravom

 

 

PaedDr. Roman Urbánik

        starosta obce

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Oznámenie o SD

(pdf - 131.25 kB)
ZaD 1 - Širšie vzťahy

(pdf - 2.36 MB)
ZaD 2 - Správne územie

(pdf - 3.15 MB)
ZaD 5 - Doprava

(pdf - 4.25 MB)
ZaD 7 - Energetika

(pdf - 3.7 MB)
ZaD 8 - Ochrana prírody

(pdf - 8.03 MB)
ZaD 10 - Pôda

(pdf - 4.87 MB)
ZaD text

(pdf - 343.88 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top