Titulka   >  ÚRAD
publikované: 01.07.2019 10:40  //  aktualizácia: 25.11.2019 13:26  //  zobrazené: 3596

Odpadové hospodárstvo

Obec nakladá s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Močenok má nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na jej území upravené prostredníctvom VZN. Toto VZN je dostupné na: http://www.mocenok.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia

Je nutné zdôrazniť, že občania - fyzické osoby musia mať na nádobe zvyškového komunálneho odpadu nalepenú nálepku pre fyzické osoby.

Právnické osoby musia nahlásiť v Obecnom úrade Močenok počet nádob a počet vývozov a následne im bude vydaná nálepka
pre právnické osoby, ktorú je potrebné nalepiť na nádobu.

Ak fyzické osoby a právnické osoby nemajú nalepenú nálepku na nádobe, odpad im nebude vyvezený. Nálepku si môžete vyzdvihnúť v Klientskom centre v Obecnom úrade Močenok.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Obec Močenok je členskou obcou Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniklo v roku 2005 ako záujmové združenie právnických osôb. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli na území členských obcí, znižovanie objemu skládkovaného odpadu a riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

Webová stránka Ponitrianskeho združenia (PZ) je dostupná na:  http://www.pzo.sk/

 

HARMONOGRAMY VÝVOZOV ODPADOV

Papier a lepenka – 1x za mesiac

Plasty, tetrapaky a kovové obaly – 1x za mesiac

Biologicky rozložiteľný odpad – 2x za mesiac

Zvyškový komunálny odpad – 2x za mesiac 

Veľkoobjemný odpad – 2x za rok

Elektroodpad a nebezpečný odpad – 2x za rok

Harmonogramy vývozov pre okruh 1 a okruh 2 sú uvedené v prílohe pod článkom.

 

SEPAROVANIE ODPADU

Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. V prípade, že sú odpady vhadzované do jednej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, budú spoločne s ním v ďalšom procese nakladania zneškodnené (skládkovaním, spaľovaním). Väčšinu z uvedených odpadov však
už dnes vieme znovu využiť v procese výroby ako tzv. druhotnú surovinu. Odpad vieme materiálovo zhodnotiť – recyklovať. V procese recyklácie vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.

 

AKO SPRÁVNE SERAROVAŤ ODPAD?

V obci Močenok existujú dva systémy separovania odpadu. Prvým z nich je lokálny systém separácie, a teda separovanie občanmi priamo v domácnostiach.

 

MODRÝ KONTAJNER - PAPIER A LEPENKA

ÁNO: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierové obaly, krabice, kartón, lepenka

NIE: papier znečistený potravinami, farbou alebo maltou, kopírovací papier, faxový papier, papier s hliníkovou fóliou, celofán, voskovaný papier, hygienické vreckovky, plienky, vata, obaly od sladkostí a slaností, tetrapakové obaly, viacvrstvové obaly od kávy, obaly
od vreckových polievok, pudingu, prášku do pečiva, cukru, múky, kakaa, nanukov, žuvačiek a pod.

 

ŽLTÝ KONTAJNER – PLASTY, TETRAPAKY A KOVOVÉ OBLALY

ÁNO: plastové fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, čistiacich prostriedkov, šampónov, sprchových gélov a kozmetiky, vrecká
od mlieka, tégliky od jogurtov, tvarohu, nátierok, rôzne plastové nádobky, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky a vrecká, číre a farebné fólie, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly od kozmetických výrobkov, plastový nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén,  vedrá, prepravky na fľaše, viacvrstvové (krabicové) obaly - tetrapaky od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, džúsov, plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny, iné drobné kovové obaly

NIE: plasty znečistené potravinami, zeminou, farbami, maltou a podobne, obaly od sladkostí a slaností, celofán, viacvrstvové kombinované materiály, podlahové krytiny, guma, molitan, obaly od motorových olejov a iných ropných produktov

 

HNEDÝ KONTAJNER – BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

ÁNO: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb a pečivo, bezmäsité zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

NIE: kosti, zvyšky mäsa a mäsových výrobkov, uhynuté zvieratá, časti zvierat po zakáľačke, exkrementy zvierat, popol z uhlia, časopisy, tuky, chemicky ošetrené materiály, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

 

ČIERNY KONTAJNER – ZVYŠKOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ÁNO: odpady, ktoré sa nedajú vytriediť v separovaných zberoch - hrubo znečistené obaly od potravín, viacvrstvové obalové materiály, obaly od sladkostí a slaností, pudingu, prášok do pečiva, cukru, kakaa, nanukov a pod., cigaretové ohorky, prach, špina, popol, živočíšny odpad, detské plienky, keramika, zrkadlá, faxový papier, mäsité zvyšky jedál, kosti, obväzy, koža, obuv, fľašky, spreje, vosk

NIE: nebezpečné odpady, stavebné odpady, elektroodpad, bioodpad, kvety, tráva, lístie, konáre, drevený popol

V obci sa ďalej separuje do rozmiestnených kontajnerov:

 

SKLO

ÁNO: sklenené fľaše od nápojov, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre od zaváraním bez viečka, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, sklenené črepiny, tabuľové sklo, okenné sklo, sklo z okuliarov

NIE: uzávery z fliaš a zaváraninových pohárov, korok, sklo znečistené potravinami, maltou a pod., porcelán, keramika, zrkadlo, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky, monitory a pod.

Kontajnery sú rozmiestnené v uliciach:

Úzka, Hájska, Sv. Gorazda, Družstevná, Ľ. Štúra, Školská, D. Sčasného, B. Klucha, A. Hlinku a M. R. Štefánika.

 

TEXTIL

Patria sem čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu. Všetky veci čisté a použiteľné.

Kontajnery sú rozmiestnené v obci v uliciach:

Úzka, Školská, M. R. Štefánika, B. Klucha, Mlynská, D. Sčasného, Hájska a Družstevná.

 

ZELENÝ ODPAD

Zberný dvor na bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav (zelený odpad) sa nachádza v ulici Pri kamennom moste.

Otváracia doba:

Od 1. marca do 30. novembra

Streda a sobota od 14.00 do 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top