Titulka   >  ÚRAD
publikované: 01.07.2019 10:40  //  aktualizácia: 07.01.2021 12:02  //  zobrazené: 14753

Odpadové hospodárstvo

Obec nakladá s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Močenok má nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na jej území upravené prostredníctvom VZN. Toto VZN je dostupné na: http://www.mocenok.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia

Je nutné zdôrazniť, že občania - fyzické osoby musia mať na nádobe zvyškového komunálneho odpadu nalepenú nálepku pre fyzické osoby.

Právnické osoby musia nahlásiť v Obecnom úrade Močenok počet nádob a počet vývozov a následne im bude vydaná nálepka
pre právnické osoby, ktorú je potrebné nalepiť na nádobu.

Ak fyzické osoby a právnické osoby nemajú nalepenú nálepku na nádobe, odpad im nebude vyvezený. Nálepku si môžete vyzdvihnúť v Klientskom centre v Obecnom úrade Močenok.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Obec Močenok je členskou obcou Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniklo v roku 2005 ako záujmové združenie právnických osôb. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli na území členských obcí, znižovanie objemu skládkovaného odpadu a riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

Webová stránka Ponitrianskeho združenia (PZ) je dostupná na:  http://www.pzo.sk/

 

HARMONOGRAMY VÝVOZOV ODPADOV

Papier a lepenka – 1x za mesiac

Plasty, tetrapaky a kovové obaly – 1x za mesiac

Biologicky rozložiteľný odpad – 2x za mesiac

Zvyškový komunálny odpad – 2x za mesiac 

Veľkoobjemný odpad – 2x za rok

Elektroodpad a nebezpečný odpad – 2x za rok

Harmonogramy vývozov pre okruh 1 a okruh 2 sú uvedené v prílohe pod článkom.

 

SEPAROVANIE ODPADU

Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. V prípade, že sú odpady vhadzované do jednej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, budú spoločne s ním v ďalšom procese nakladania zneškodnené (skládkovaním, spaľovaním). Väčšinu z uvedených odpadov však
už dnes vieme znovu využiť v procese výroby ako tzv. druhotnú surovinu. Odpad vieme materiálovo zhodnotiť – recyklovať. V procese recyklácie vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.

 

AKO SPRÁVNE SERAROVAŤ ODPAD?

V obci Močenok existujú dva systémy separovania odpadu. Prvým z nich je lokálny systém separácie, a teda separovanie občanmi priamo v domácnostiach.

 

 

SKLO

ÁNO: sklenené fľaše od nápojov, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre od zaváraním bez viečka, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, sklenené črepiny, tabuľové sklo, okenné sklo, sklo z okuliarov

NIE: uzávery z fliaš a zaváraninových pohárov, korok, sklo znečistené potravinami, maltou a pod., porcelán, keramika, zrkadlo, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky, monitory a pod.

Kontajnery sú rozmiestnené v uliciach:

Úzka, Hájska, Sv. Gorazda, Družstevná, Ľ. Štúra, Školská, D. Sčasného, B. Klucha, A. Hlinku a M. R. Štefánika.

 

TEXTIL

Patria sem čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu. Všetky veci čisté a použiteľné.

Kontajnery sú rozmiestnené v obci v uliciach:

Úzka, Školská, M. R. Štefánika, B. Klucha, Mlynská, D. Sčasného, Hájska a Družstevná.

 

ZELENÝ ODPAD

Zberný dvor na bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav (zelený odpad) sa nachádza v ulici Pri kamennom moste.

Otváracia doba:

Od 1. marca do 30. novembra

Streda a sobota od 14.00 do 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1879

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top