Titulka   >  ÚRAD
publikované: 15.07.2015 09:11  //  aktualizácia: 12.05.2020 10:28  //  zobrazené: 3575

Prednosta OcÚ

Ing. Lucia Benčíková

prednostka OcÚ

tel. č.: 037/655 69 74
mobil: 0918 815 995
mail:prednosta@mocenok.sk

 

Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce

 • riadi, koordinuje a kontroluje prácu zamestnancov úradu,
 • spracováva návrh rozpočtu obce a jeho zmeny na príslušný rok,
 • zostavuje návrh rozpočtu a jeho zmeny, kontroluje čerpania rozpočtu,
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti       obce,
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu a vedie evidenciu dochádzky opatrovateliek,
 • prispieva ku skvalitňovaniu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov obecného úradu,
 • spracováva stanoviská k materiálom a zmluvám,
 • pripravuje podklady na žiadosti o úvery, dotácie a pod.,
 • zabezpečuje kontakt s bankovými inštitúciami,
 • pripravuje VZN, smernice a príkazy,
 • rieši problémy a sťažnosti občanov,
 • pripravuje materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • vypracováva zápisnicu, uznesenia, výpisy z uznesení obecného zastupiteľstva,
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • zúčastňuje sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce,
 • zúčastňuje sa na akciách a podujatiach organizovaných obcou.

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top