Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:47  //  aktualizácia: 05.02.2020 12:44  //  zobrazené: 2008

Spolok Urbárov a Želiarov

O Z N A M 

 

Výbor a dozorná rada Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku oznamuje svojim členom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v pondelok dňa 10.02.2020 v budove kláštor v Močenku na 1. poschodí. Kto má záujem o palivové drevo pre rok 2020 môže si prísť nahlásiť. Zapisovať záujemcov o palivové drevo budeme v pondelok od 18,00 do 19,30 hod.

 

 

 

                                                                                                        Ing. Ernest  V e r e š

                                                                                                          predseda spolku

 

 

 

 

 

Časový plán zasadaní Spolku Urbárov a Želiarov,
pozemkové spoločenstvo v Močenku na rok 2020

 

Dňa 10.2.2020, 2.3.2020,6.4.2020,4.5.2020 a 5.10.2020 o 18.00

a  dňa  2.11.2020 a 7.12.2020 o 17.00 (vyplácanie nájomného za 2020)

 

 

O Z N A M

Výbor a dozorná rada Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku oznamuje svojim členom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v utorok dňa 07.01.2020 na 1. poschodí v priestoroch kláštora v Močenku. Kto má záujem o palivové drevo v roku 2020 bude mať možnosť sa prísť zapísať v čase od 18,00 do 19,30 hod.
  
 
                                                                                                    Ing. Ernest  V e r e š 
                                                                                                        predseda spolku

 

 

O Z N A M

 

     Výbor Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku,  týmto pozýva všetkých podielnikov, vlastníkov spoločných nehnuteľností lesných pozemkov a pasienkov na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktorá sa bude konať dňa 15.03. 2019 so začiatkom o 16,00 hod. v kinosále obce Močenok.

   V prípade, že sa na zasadnutí valného zhromaždenia dvakrát počas 30 minút nezúčastnia vlastníci spoločných nehnuteľností spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov, výbor zvoláva mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, s tým istým programom ako bolo zvolané pôvodné valné zhromaždenie podľa Čl. VIII, bod 3 prijatých stanov spolku.

Ak sa nemôžete zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním svojej osoby iného člena spolku a to aj s právom hlasovania.

 

 

                                                                                       Ing. Ernest  V e r e š

                                                                                        predseda spolku

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

     Výbor Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku pozýva všetkých členov, vlastníkov spoločných nehnuteľností na základe  Čl. VIII, bod 1 platných stanov spolku na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 16. marca 2018 o 16.00 hod. v kinosále obce Močenok s nasledovným programom:

1.Otvorenie, určenie zapisovateľa

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa spolku za rok 2017

4. Predloženie správy k ročnej účtovnej závierke spolku za rok 2017 a jej schválenie

5. Správa dozornej rady k hospodáreniu spolku a k účtovnej závierke spolku za rok 2017

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

 

     V prípade, že sa na zasadnutí valného zhromaždenia dvakrát počas 30 minút nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov, výbor zvoláva mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, s tým istým programom, ako bolo zvolané pôvodné zhromaždenie, podľa Čl. VIII, bod 3 prijatých stanov spolku.

Ak sa nemôžete zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia, môžete na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním svojej osoby iného člena spolku a to aj s právom hlasovania.

 

 

V Močenku, dňa 12.02.2018                                                   Ing. Ernest   V e r e š

                                                                                                  predseda spolku, v.r. 

 

 

 

O Z N A M

 

Výbor a dozorná rada Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku oznamuje svojim členom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v pondelok dňa 13. novembra 2017 o 17.00 hod. v kláštore, kde sa bude vyplácať členom spolku nájomné za rok 2017.

 

                                                                                                                       Ing. Ernest V e r e š
                                                                                                                           predseda spolku

 

 

 

O Z N A M

 

Výbor a dozorná rada Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku oznamuje svojim členom,
že najbližšie zasadnutie výboru a dozornej rady sa uskutoční v pondelok 15. mája 2017 o 18,00 hod. v kláštore .
  
 
                                                                                                       
                                                                          Ing. Ernest  V e r e š                                                                             predseda spolku

 

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku pozýva všetkých členov -  vlastníkov spoločných nehnuteľností na základe Čl. VIII, bod 1 platných stanov spolku na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2017 o 16,00 hod. v kinosále obce Močenok s nasledovným programom:

                                  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa

                                  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

                                  3. Správa spolku za rok 2016

                                  4. Predloženie správy k ročnej účtovnej závierke spolku za rok 2016 a jej      

                                      schválenie

                                  5. Správa dozornej rady k hospodáreniu spolku a k účtovnej závierke  

                                      spolku za rok 2016 

                                  6. Diskusia

                                  7. Schválenie uznesenia

                                  8. Záver

     V prípade, že sa na zasadnutí zhromaždenia dvakrát počas 30 minút nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov, výbor zvoláva mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, s tým istým programom ako bolo zvolané pôvodné zhromaždenie podľa Čl. VIII, bod 3 prijatých stanov spolku.

     Ak sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia, môžete na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním svojej osoby a to aj s právom hlasovania.

 

                                                                                        Ing. Ernest  V e r e š                                                                                                                                                         predseda spolku v.r.

 

 

 

O Z N A M Y

   Členovia výboru a dozornej rady Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku oznamujú svojim členom, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v pondelok 9. januára 2017 o 18,00 hod v budove kláštor.

                                                                                    

                               

    Výbor Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku týmto oznamuje svojim členom a spolupodielnikom urbariátu, že traja vlastníci spoločných podielov lesných porastov a spoločných pasienkov majú záujem odpredať svoj spoluvlastnícky podiel. Jedná sa o ponuku na odpredaj od: 1. Zdenka Hatnančíková, Kolónia 1016/6, Galanta

                                          2. Klára Oríšková , Na Pažiti 7 Mojmírovce č. 1187

                                          3. Dušan Hamara, P.O. Hviezdoslavova 2306/36, Topoľčany

     V prípade záujmu o kúpu týchto spoluvlastníckych podielov sa čím skorej kontaktujte u členov výboru spolku.      

 

                                                                                     Ing. Ernest  V e r e š

                                                                                           predseda spolku

 

Založenie Spolku Urbárov a Želiarov v Močenku

 

Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo 951 31 M o č e n o k
Pre všetkých podielových spoluvlastníkov lesných pozemkov, lúk a pasienkov v katastrálnom území obce Močenok

Vec: Založenie Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku

Vážení podieloví spoluvlastníci lesných pozemkov, lúk a pasienkov v katastrálnom území obce Močenok. Dovoľte, aby Vás výbor Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku v krátkosti informoval o znovuzaložení fungujúceho spolku:

1. Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok sa založil z bývalých majiteľov a ich právnych nástupcov spolku bývalých Urbáristov a Želiarov v obci Močenok. Cieľom spolku bolo obnoviť reálny výkon vlastníckych práv, ktorý bol zrušený zákonom SNR č.2/1958 Zb.

Dňa 22.12.1993 bolo vydané osvedčenie o zápise do evidencie pozemkových spoločenstiev na tunajšom obecnom úrade. Následne na to dňa 30.1.1994 boli schválené na zakladajúcom valnom zhromaždení spolku Stanovy Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo obce Močenok

2.Obvodný úrad Nitra, právne oddelenie dňa 28.2.1996 vydal potvrdenie o zápise do evidencie pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok, katastrálne územie Močenok v súlade so zákonom NR SR č. 181/95 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

3.Vzhľadom k tomu, že dňom 1. mája 2013nadobudol účinnosť zákon č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách museli sme najneskôr do 28. februára 2014 zvolať valnú hromadu spoločenstva. Spoločenstvo podľa tohto zákona sa zakladá Zmluvou o pozemkovom spoločenstva uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti. O založení spoločenstva rozhodli vlastníci spoločných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na troch čiastkových zhromaždeniach, na ktorých bola schválená: Zmluvu o spoločenstve, Stanovy spoločenstva, 6 členný výbor a 4 členná dozorná rada. Toto všetko prebehlo v priebehu mesiaca január 2014 za účasti štátneho notára, z čoho sú vyhotovené notárske zápisnice.

Podľa zákona č. 97/2013Z.z. §24 ods.1 sme podali návrh na zápis spoločenstva do registra na okresný lesný úrad v Šali. Dňa 12.marca 2014 sme obdržali potvrdenie z okresného úradu v Šali, pozemkový a lesný odbor, v ktorom sa potvrdzuje, že podľa ustanovenia §26 ods.4 zákona o pozemkových spoločenstvách okresný úrad v Šali, pozemkový a lesný odbor zapísal dňa 12. marca 2014 Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou.

Na základe tohto potvrdenia sme písomne požiadali Štatistický úrad SR o pridelenie identifikačného čísla a Daňový úrad SR o pridelenie daňového identifikačného čísla, čo sme aj v priebehu mesiaca máj a jún 2014 obdržali.

Orgánmi Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku sú:

a/ Zhromaždenie – skladá sa zo všetkých členov – podielových spoluvlastníkov lesných pozemkov, lúk a pasienkov spoločenstva

b/ Výbor : volili sme 6 členov:
Ing. Ernest V e r e š
Dušan D i č é r
Bronislava K o h ú t o v á
Monika H i p p o v á
Stanislav R e n d e k
Jozef L e n c s é s

 

c/ Dozorná rada : volili sme 4 členov:
Vincent L e n č é š
Helena P á p a y o v á
Eugen K o h ú t
Irena D o b i š o v á

Vážení podieloví spoluvlastníci, v prípade, že sa chcete v priebehu roka informovať o svojich spoluvlastníckych podieloch v spoločenstve alebo na iné záležitosti týkajúce sa spoločenstva pridávame nasledovné kontakty:

Výbor: Ing. Ernest V e r e š , tel. 0907823763 mail. e.veres@post.sk

Dušan D i č é r mail. dicersro@gmail.com

Dozorná rada : Vincent L e n č é š tel. 037 7781112

Helena P á p a y o v á tel.0905516299, mail.papayovah@centrum.sk

Súčasťou tejto informácie sú aj priložené platné Stanovy Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku k ich nahliadnutiu a zoznam nezistených vlastníkov k 31.12.2014.

V Močenku, dňa 10.02.2015 Ing. Ernest V e r e š
predseda spolku

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top