Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:47  //  aktualizácia: 24.03.2021 10:56  //  zobrazené: 7122

Spolok Urbárov a Želiarov

Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok vznikol podľa zákona č. 83/1990 o združení občanov dňom 20.12.1993, keď bol zaregistrovaný na obecnom úrade v Močenku pod č. 21/1993 na dobu neurčitú. Vlastníci spoločných lesných pozemkov na základe žiadosti obdržali „Osvedčenie“ o zápise do evidencie pozemkových spoločenstiev. Na základe registrácie bolo zvolané valné zhromaždenie bývalých vlastníkov a ich právnych nástupcov Spolku bývalých Urbaristov a Želiarov, vlastníkov spoločných lesných pozemkov, na ktorom boli schválené Stanovy spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok bez právnej subjektivity. Stanovy spolku boli spracované a schválené 30.1.1994 na valnom zhromaždení a taktiež bolo zvolené 7-členné predstavenstvo spolku, ktoré riadilo správu vecí a majetku spoločnosti podľa plánu práce a hospodárskej činnosti schváleného valným zhromaždením spolku. Taktiež na valnom zhromaždení bola schválená 3-členná revízna komisia. Na základe zákona č.181/1993 Z.z. dňa 28.2.1996 bol spolok preregistrovaný na Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku bez právnej subjektivity.

Od roku 1958 až do roku 1994 boli lesy v správe Štátnych lesov SR. Dňa 28.4.1994 bola uzavretá DOHODA  č. 198/622 - 5/1994 o odovzdaní majetku bývalého Urbáru a Želiaru Sládečkovce, katastrálne územie Sládečkovce podľa platného zákona 229/91§22, odsek 1, písmeno c, v prospech jeho právneho nástupcu Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok. Boli odovzdané PK vložky č. 501 lesné pozemky Urbáru vo výmere 225,9684 ha a PK vložka č. 504 vo výmere 22,7689 ha. Dňa 28.4.1994 bola uzatvorená zmluva o prenájme nehnuteľností č.198/1/622 - 5/94 medzi prenajímateľom Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok a nájomcom lesných pozemkov Západoslovenské lesy š.p. Bratislava na dobu 10 rokov za peňažnú odmenu z prenájmu. Od roku 2004 na 10-ročné obdobie bola uzatvorená zmluva v zmysle zák. č. 504/2003 Zb.,§20 v znení neskorších zmien. Vzhľadom k tomu, že v roku 2013 bol schválený nový zákon o pozemkových spoločenstvách, aj my sme museli zosúladiť náš spolok s platným zákonom NR SR č. 97/2013 Zb. Dňa 10.1.2014 sme zorganizovali valné zhromaždenie spolku, na ktorom bola schválená zmluva podľa platného zákona o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle §5 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zapísaných na LV 6072, 6073, 6381 - Želiarsky les /PZK504/ vo výmere 227 689 m², LV 6074, 6075, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6449, 6450, 6568, 6711 - Urbársky les /PZK501/ vo výmere 2 248 106 m², LV 4748 /PZK500/ spoločné pasienky vo výmere  362 664 m², LV 6482 vo výmere 3 556 m² spoločné pasienky, LV 5096 /PZK502/ vo výmere 70 302 m², LV 5182 /PZK 503/ vo výmere 100 069 m². K tomuto dátumu boli schválené aj nové Stanovy Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku s právnou subjektivitou. Taktiež bol zvolený výbor a dozorná rada spolku. Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je všetka činnosť týkajúceho sa lesa, lesného fondu, poľnohospodárskeho fondu a ostatnej pôdy, majetku a s tým súvisiaca obchodná činnosť. Je to predovšetkým: prenájom lesných pozemkov, lúk a pasienkov na ťažobnú činnosť a na poľovné účely.

Zakladajúci výbor a revízna komisia: Gejza Pápay, Vojtech Hipp, Jozef Dičér, Stanislav Rendek, Helena Pápayová, Ján Hanák, Imrich Kollár, Michal Horeháj.

Po týchto zakladajúcich členoch pracovali vo výbore a dozornej rade spolku: Irena Dobišová, Jozef Lenčéš, Ernest Boháč. 

Terajší výbor: Ing. Ernest  Vereš - predseda spolku, Dušan Dičér podpredseda, členovia: Branislava Kohútová,  Monika Hippová, Štefan Lenický a dozorná rada: Vincent Lenčéš predseda, členovia Helena Pápayová, Eugen Kohút.

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ŽIVOT V OBCI

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1879

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top