Titulka   >  OBEC   >  História
publikované: 14.07.2015 12:59  //  aktualizácia: 14.07.2015 13:00  //  zobrazené: 7360

Archeologické nálezy o najstarších dejinách

Archeologické nálezy potvrdzujú, že najstaršie osídlenie na území dnešného Močenka možno datovať do obdobia mladšieho paleolitu (40 000 - 10 000 pred Kristom). Ako sa uvádza vo Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku III, oblasť bola obývaná aj v mezolite (8000 - 4 500 pred Kristom). Z tohto obdobia pochádzajú silexové čepieľky, ktoré našli archeológovia v lokalite Brehy, ležiacej južne od obce na dunách vo vinohradoch. V rokoch 1957 - 1958 sa uskutočnil archeologický výskum aj v priestore dnešného futbalového ihriska. V prvej fáze výskumu tu boli objavené zvyšky sídliskových objektov, črepy pravekej keramiky a fragment kopytnatého klinu. Neskôr (v roku 1958) tu známy slovenských archeológ Titus Kolník objavil tzv. kultúrnu jamu s mazanicou a zvyškami keramiky želiezovskej kultúry.

V uvedených lokalitách sa zachovali aj stopy osídlenia z obdobia neolitu (4 500 - 3 200 pred Kristom). Na základe zvyškov objektov možno usudzovať, že osada sa skladala z pravouhlých obytných stavieb a z hospodárskych budov, postavených rovnakým spôsobom, ktoré slúžili na uskladňovanie potravín. Dávni predkovia ako stavebný materiál používali predovšetkým drevo a prútie, ktoré mazali a spevňovali blatom.

Na konci staršej doby bronzovej (okolo roku 1 500 pred Kristom) sa na južnom Slovensku rozvíjala vyspelá kultúra, odborne nazývaná maďarovská. Dialo sa tak v dôsledku kontaktov s južnou oblasťou Zadunajska a rozvoja výrobných vzťahov, ktoré sa koncentrovali v opevnených osadách. Aj táto kultúra zanechala v Močenku, resp. v jeho okolí svoje stopy - v osade Gorazdov dvor archeológovia našli keramické črepy pochádzajúce práve z nej.

V období rokov 1000 - 700 pred Kristom sa na Slovensku v dôsledku migrácie rodov objavila nová kultúra bojovného pastierskeho ľudu. Podľa spôsobu pochovávania mŕtvych sa nazýva stredo-dunajsko-mohylová. Jej pozostatky boli objavené na viacerých miestach. Niekoľko úlomkov keramiky sa našlo na Gorazdovom dvore a v Brehoch, v severozápadnej časti obce, v bývalej biskupskej tehelni výskumy odhalili profily dvoch kultúrnych jám s keramickými črepmi a ihlicou s kyjovitou hlavicou. 
V obci svoje stopy zanechala aj mladšia doba železná - tzv. laténska kultúra (450 - 0 pred Kristom). Archeologické výskumy v lokalite Horná Kráľová odhalili kostry a zvyšky laténskej keramiky.

Všetky uvedené archeologické nálezy, ako aj závery, ktoré na základe nich urobili odborníci, svedčia o tom, že územie dnešného Močenka bolo obývané odpradávna, súvislo tu žili ľudia tisíce rokov pre narodením Krista. Zrejme preto, lebo malo výhodnú polohu, bolo prostredím vhodným na život.

Dynamickou dobou bola celá rímska éra. Aj z tohto obdobia pochádza niekoľko významných nálezov. Keramické črepy sa našli v Gorazdovom dvore, v Brehoch, na terénnej vlne medzi kanálom a cestou z Močenka do podniku Duslo a. s. Šaľa a na dunách v Nadrybníkoch. Na tých istých dunách sa našli aj kostry a v blízkosti terajších hospodárskych budov poľnohospodárskeho družstva bol objavený profil rímsko-barbarskej chaty s kvalitne udupanou podlahou. Archeológovia z nej získali niekoľko črepov nádob z toho istého obdobia. Podobné zvyšky rímsko-barbarských obytných stavieb aj s úlomkami keramiky boli nájdené aj vo vinohradoch pri Brehoch, presnejšie naľavo od kanála, poniže Tureckého mosta.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top