Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo
publikované: 23.08.2015 10:49  //  aktualizácia: 23.08.2015 10:51  //  zobrazené: 2347

Rokovací poriadok

september 2010

R O K O V A C Í    P O R I A D O K

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Rokovací poriadok je vydaný v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení a jeho neskorších noviel a všetky jeho ustanovenia sú v súlade s týmto zákonom

(ďalej len OcZ).

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) upravuje prípravu, obsah 

rokovania, prípravu  materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob 

kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy.

3. Zásady rokovania OcZ, ktoré neupravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení zmien a doplnkov, upravuje rokovací poriadok.

 

Čl. II.

Postavenie a pôsobnosť Obecného zastupiteľstva

1. OcZ je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách

obyvateľmi obce na štyri roky.

2. OcZ je orgánom samosprávy obce.

3. OcZ patrí pôsobnosť, vymedzená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov.

4. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 

                                                                     Čl. III

                                                Ustanovujúce zasadanie OcZ

1.Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený    v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. OcZ zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OcZ, zasadnutie OcZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OcZ, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ, vedie ho iný poslanec poverený OcZ.

2. Ustanovujúce zasadnutie OcZ otvorí a vedie predchádzajúci starosta resp. osoba podľa bodu 1. Po otvorení oboznámi poverený člen volebnej komisie zasadnutie s výsledkami volieb na starostu a poslancov OcZ.

3.  Novozvolený starosta zloží sľub do rúk predchádzajúceho starostu, resp. osobe, ktorá vedie ustanovujúce zasadnutie OcZ a podpíše ho. Po zložení sľubu preberie insígnie obce.

4.  Predchádzajúci starosta resp. osoba, ktorá vedie ustanovujúce zasadnutie OcZ odovzdá vedenie zasadnutia novozvolenému starostovi.

5. Novozvolení  poslanci skladajú sľub do rúk novozvoleného starostu (i tí, ktorí boli poslancami v predchádzajúcom období) na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastnia. Novozvolený starosta určí overovateľov zápisnice a predloží na schválenie  program zasadnutia.

6. Novozvolený starosta predloží:

 1. návrh na zloženie volebnej, mandátovej a návrhovej komisie

 2. návrh na predsedov a členov komisií

 3. návrh na určenie sobášiacich

  7.  Návrh na určenie platu starostu predloží prednosta obecného úradu resp. osoba, ktorá vedie ustanovujúce zasadnutie.

  8. Návrh uznesenia predloží  predseda návrhovej komisie.

   

  Čl. IV.

  Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

  1. Prípravu rokovania (OcZ) organizuje starosta v spolupráci s Obecnou radou (ďalej len

  OcR), poslancami, prípadne ďalšími orgánmi zriadenými OcZ.

  2. Materiály určené na rokovanie OcZ sa vypracúvajú vecne (v časovom predstihu) tak, aby

  umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie OcZ. Obsahujú najmä názov materiálu, návrh

  na uznesenie a dôvodovú správu. Ak je na programe rokovania schválenie všeobecne

  záväzného nariadenia obce (ďalej len VZN), predloží sa jeho úplne znenie, vrátane osobitne

  zdôvodnených podmienok účinnosti dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

  3. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah vrátane návrhu na uznesenie a znenie

  VZN obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  4. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov

  v súlade s kompetenciami vymedzenými OcZ.

  5. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OcZ zabezpečuje Obecný úrad

  (ďalej len OcÚ) a predkladá ich OcR na zaujatie stanoviska. OcR na návrh OcÚ stanoví

  organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).

  6. Pre rokovanie OcZ sa na obdobie kalendárneho roka spracováva plán zasadnutí, ktorý je

  po schválení  obecným zastupiteľstvom záväzný pre všetkých poslancov OcZ.

     

  Čl. V.

  Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

  1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

2. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OcZ. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OcZ, vedie ho ten, kto zvolal OcZ.

3. Ak starosta nezvolá zasadnutie OcZ podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie OcZ sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.  Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OcZ, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ, vedie ho iný poslanec poverený OcZ.

4. Návrh programu zasadnutia OcZ sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci a v teletexte Kabel TV s.r.o. aspoň tri dni pred zasadnutím OcZ

5. Program rokovania OcZ vychádza z potrieb obce z prijatých uznesení, iniciatívnych   návrhov orgánov OcZ, poslancov a pod.

 

Čl. VI.

Rokovanie obecného zastupiteľstva

1. Rokovania OcZ sú zásadne verejné. OcZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania OcZ

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

2. OcZ rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak OcZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

3. V úvode rokovania oznámi starosta počet prítomných poslancov, predloží na schválenie

program rokovania,  návrh na voľbu  návrhovej komisie a dvoch overovateľov zápisnice

z radov poslancov.

OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OcZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OcZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť OcZ, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

4. Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

5. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko, vypočuje sa

stanovisko  OcR a komisií. O odborné stanovisko vo veciach patriacich OcÚ požiada o vyjadrenie  prednostu úradu.

6. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania uvedie spravidla      stručným referátom, ktorého určí OcR, alebo na základe dohody starosta.

7. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadania písomne alebo zdvihnutím

ruky. Starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a

po nich ostatným účastníkom rokovania.

Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

8. OcZ môže limitovať dĺžku vystúpenia na návrh  starostu, alebo niektorého poslanca. O

určení limitu sa musí rozhodnúť hlasovaním.

9. Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené

 slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo.

10. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

11. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec OcZ. O tomto návrhu sa hlasuje  bez diskusie.

12. Na slávnostnom zasadaní OcZ, pri štátoprávnych alebo slávnostných aktoch (napr.

uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti významných

osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a

pod.) používa starosta obecné insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu

používať obecné insígnie zástupca starostu alebo člen rady poverený OcZ alebo

starostom.

13. Zápisnica z predchádzajúceho rokovania OcZ je poslancom predložená na rokovaní na

nahliadnutie, ak sa OcZ neuznesie inak.

14. Poslanci dostanú výpis uznesení  s pozvánkou na najbližšie zasadnutie OcZ.

 

Čl. VII.

Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1. Konečné znenie návrhu uznesenia OcZ predkladá predseda návrhovej komisie.

2. Uznesenia OcZ sa formulujú stručne a jednoznačne, v prípade úloh s menovitým určením nositeľov a s termínmi ich splnenia.

3. Uznesením OcZ sa úlohy spravidla ukladajú OcR, komisiám, hlavnému kontrolórovi, poslancom, prednostovi OcÚ, vedúcim odborných útvarov obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.                                                                                                                                  

4. Pri príprave nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom, ako pri príprave návrhov

uznesení.

 

Čl. VIII.

Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva

a nariadení obce

1. Návrhy na uznesenie OcZ predkladá návrhová komisia.

2. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby OcZ osobitne hlasovalo o

jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci, resp. starosta.

3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje

OcZ najprv o variante odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa

ostatné považujú za neprijaté.

4. Keď OcZ neprijme navrhované uznesenie alebo ani jeden z navrhovaných variantov,

predsedajúci, resp. starosta navrhne ďalší postup, ktorý predloží na schválenie OcZ.

5. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná

väčšina prítomných poslancov, na prijatie VZN obce je potrebný súhlas trojpätinovej

väčšiny prítomných poslancov.

6. Uznesenie OcZ a VZN obce v prípadoch stanovených osobitnými predpismi, resp.

rozhodnutiami OcZ sa zverejní na úradnej tabuli obce. 

 

Čl. IX.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 OcÚ vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami OcZ a vykonáva

 nariadenia obce.

 

Čl. X.

Interpelácie

1. Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení obce, rozhodnutí obce, uznesení OcZ, pôsobnosti OcÚ a právnických osôb založených alebo zriadených obcou.

2. Poslanec OcZ môže interpelovať starostu obce, zástupcu starostu obce, členov OcR, prednostu OcÚ, vedúcich odborných útvarov obce, hlavného kontrolóra, náčelníka OcP, vedúcich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

3. Interpelácia sa podáva spravidla písomne starostovi obce, ktorý ju postúpi interpelovanému. Poslanec môže predniesť interpeláciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia OcZ určeného na interpelácie.

 

                                                                        Čl. XI.

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

1. Z rokovania OcZ sa robí zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie,                                 

počet prítomných poslancov, obsah rokovania a prijaté uznesenia.

2. Zápisnice podpisuje starosta obce, určení overovatelia a prednosta OcÚ.

3. Všetky materiály z rokovaní OcZ sa archivujú. Poslanci na požiadanie a osoby určené

starostom majú k týmto materiálom prístup.

4. OcÚ organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie OcZ ako aj archivovanie materiálov

z nich.

5. Materiály sa poskytujú poslancom 7 dní pred rokovaním okrem zasadnutí, ktoré sa

zvolávajú ako mimoriadne.

 

Čl. XII.

Obecná rada

1.OcZ  môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

3.Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

4. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

5.Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

6. Voľby členov OcR sa vykonajú tajným alebo verejným hlasovaním individuálne  o

každom členovi alebo spoločne o všetkých členoch. O spôsobe hlasovania rozhodnú

poslanci OcZ na návrh starostu resp. osoby, ktorá vedie zasadanie OcZ.

7. Všetkých členov OcR, alebo individuálneho člena OcR môže OcZ kedykoľvek odvolať na  návrh starostu alebo niektorého poslanca.

8. Návrh na zloženie OcR predkladá starosta, pričom prihliada na zastúpenie politických strán v OcZ.

9. Členom OcR s právom hlasovania je po celé svoje funkčné obdobie zástupca starostu,

pričom z členstva v OcR nemôže byť odvolaný.

10. Na rokovanie OcR sa nevyhotovujú osobitné písomné materiály.

11. Z rokovania OcR sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje starosta obce. Zápisy sú k dispozícii k nahliadnutiu členom OcR.  Informáciu o plnení úloh  OcR predkladá starosta na nasledujúcom zasadnutí OcR.

 

Čl. XIII.

Zastupovanie starostu

1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4.  Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až

i)] zákona č.369/1990 Z. z., plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje OcZ.

2. Na tomto znení Rokovacieho poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Močenku dňa 16.9.2010.

3. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia, t. j.  16.9.2010.

 

Týmto rokovacím poriadkom sa ruší platnosť rokovacieho poriadku schváleného 25.6.1999 vrátane jeho novelizácií.

 

 V Močenku  dňa  16.9.2010

 

                                                                                      Ing. Marián Borza

                                                                                           starosta obce

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

GM 2021

GM 2021

100

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top