Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.08.2020 09:19  //  aktualizácia: 27.08.2020 14:53  //  zobrazené: 197

VV: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“ - Dušan Dičér

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-698/2020/3337

Ing.Eisellová/037 655 2826

24.08.2020

 

 

 

 

 

Dušan Dičér,

trvalo bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok,

zastúpený Mgr. Barborou Marišovou, trvalo bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, splnomocnenou zástupkyňou

 

Vec

- ROZHODNUTIE o umiestnení stavby  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E

 

Dušan Dičér, trvalo bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok, zastúpený Mgr. Barborou Marišovou, trvalo bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, splnomocnenou zástupkyňou, podal dňa 10.07.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“ na Ul. Lipová a Úzka, na pozemkoch register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok.

 

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením verejnou vyhláškou zo dňa 20.07.2020, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo uskutočnené dňa 19.08.2020.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdila návrh podľa   § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

 

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

v rozsahu:

                        SO 01 Polyfunkčný objekt

                        SO 02 Vodovodná prípojka

                        SO 03 Dažďová kanalizácia

                        SO 04 STL pripojovací plynovod

                        SO 05 Elektrická prípojka NN

                        SO 06 Spevnené plochy

                        SO 07 Požiarna nádrž

 

(ďalej len „stavba“)  na Ul. Lipová a Úzka, na pozemkoch parcela register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie a záhrada) vo vlastníctve Mgr. Jana Dičérová, ku ktorým má navrhovateľ vzťah na základe nájomnej zmluvy o prenájme pozemkov.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši výstavbu štyroch trojizbových bytov. Objekt zároveň umožňuje v spodnom podlaží garážovanie osobných, úžitkových a malých nákladných vozidiel, objekt využíva sklon terénu tak že aj byty aj garáže sú prístupné priamo z terénu. V okolí objektu sú navrhnuté spevnené plochy (SO 06), z Lipovej ulice je navrhnuté parkovanie pre osobné autá pre byty – pri vstupe do každého bytu sú 2 parkovacie miesta (spolu 8 ks), prístup do garáží je z Úzkej ulice. Prístup na pozemok je ulice Úzkej. Hospodársky objekt ktorý sa nachádza na pozemku zostane zachovaný, na objekt rodinného domu súpisné číslo 976, na pozemku parc. č. 5943/1 k.ú. Močenok bude odstránený, je vydané rozhodnutie o povolení na odstránenie stavby Obcou Močenok pod č. OcUMOC-575/2020/2471 zo dňa 25.06.2020, ktoré nadobudlo dňa 27.07.2020 právoplatnosť.

 

Stavba „Polyfunkčný objekt Hliník“ bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Účelom je vybudovanie kvalitného objektu pre možnosť bývania pre 4 rodiny a zároveň pre garážovanie osobných, úžitkových a malých nákladných vozidiel.

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

  

SO 01 Polyfunkčný objekt

Dvojpodlažná budova, ktorá má prízemie a suterén. Objekt bude obdĺžnikového pôdorysu s max. rozmermi 10,30 x 35,02m. Nosná konštrukcia bude tvorená atypickým monolitickým priestorovým skeletom, pozostávajúci z monolitických oceľovo betónových priestorových rámov, prefabrikovaných stropných konštrukcií, max. výška objektu bude 3,57m.  Zastrešenie bude plochou strechou.

 

SO 02 Vodovodná prípojka

Areálový rozvod vody PE D32 bude napojený na jestvujúce pripojenie na verejný vodovod v ulici Lipová. Pripojenie bude realizované za fakturačným meradlom. Odvádzanie splaškových odpadových vôd je riešené jestvujúcou kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 so zaústením do verejnej kanalizácie na ulici Úzka.

 

SO 03 Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizačná prípojka bude napojená do navrhovanej retenčnej nádrže – 25,0m3. Do dažďovej kanalizačnej prípojky budú odvádzané dažďové vody zo strechy objektu. Retenčná nádrž sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva dažďovej vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do málo vodnatého recipientu.

 

SO 04 STL pripojovací plynovod

Navrhovaná STL plynová prípojka z PE D32 bude pripojená na existujúcu distribučnú sieť –STL plynovod DN 80, PN 1 situovaný v zelenom páse vedľa miestnej komunikácie – Ul. Lipová v Močenku.

 

SO 05 Elektrická prípojka NN

Nová elektrická prípojka pre päť odberateľov bude vedená z NN stĺpa č. 123 na Ul. Lipová v Močenku. Napájanie nového elektromerového rozvádzača pre skupinové meranie bude káblom NAVY-J 4x35 v zemi. Rozvádzač RE bude umiestnený na verejne prístupnom mieste.

                       

SO 06 Spevnené plochy

V okolí objektu sa navrhujú spevnené plochy, ktoré zabezpečujú dopravnú obsluhu a prístup k celému objektu. Spevnená plocha pre prístup ku garážam je 292,0m2, spevnená plocha pre parkovanie osobných áut pre byty je 181,0m2, celková plocha spevnených plôch na pozemku navrhovateľa je 473,0m2. Výškové vedenie spevnených plôch je navrhnuté s ohľadom na výškové osadenie jestvujúcich komunikácií.

Parkovacie plochy sú navrhnuté pre osobné vozidlá s kolmým radením vozidiel so základným priečnym sklonom 2%. Pri vstupe do každého bytu sú navrhnuté 2 parkovacie miesta, spolu 8 parkovacích miest.

 

SO 07 Požiarna nádrž

Zdrojom požiarnej vody bude nádrž na stálu zásobu vody o veľkosti 22m3, umiestnená bude na pozemku parc. č. 5943/2 k.ú. Močenok.

 

Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN Obce Močenok v znení zmien a doplnkov.

 

 

Pokračovanie dokumentu sa nacházda v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top