Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.02.2021 15:07  //  aktualizácia: 03.02.2021 15:09  //  zobrazené: 221

VV: Stavebné povolenie: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-292/2021/448

Ing. Eisellová/037 655 2826

02.02.2021

 

 

 

 

 

Dušan Dičér,

trvalo bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok

 

Vec  - Stavebné povolenie

_________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

 

Dušan Dičér, trvalo bytom Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok, podal na tunajšom úrade dňa 14.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  „POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“ v ulici Lipová, na pozemkoch parcela register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok. Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-698/2020/3337 zo dňa 24.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2020.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníkov a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

v rozsahu:

                        SO 01 Polyfunkčný objekt

                        SO 02 Vodovodná prípojka

                        SO 04 STL pripojovací plynovod

                        SO 05 Elektrická prípojka NN

                        SO 07 Požiarna nádrž

v ulici Lipová, na pozemkoch parcela register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok.

 

SO 01 Polyfunkčný objekt

 • dvojpodlažná budova, obdĺžnikového pôdorysu s max. rozmermi 10,30 x 35,02m, ktorá bude obsahovať štyri trojizbové byty na 1. NP a dve garáže v suteréne, objekt využíva sklon terénu tak že aj byty aj garáže sú prístupné priamo z terénu, vjazd do garáží bude z Ul. Úzka,
 • objekt bude založený na oceľobetónových základových pásoch, nosná konštrukcia bude tvorená atypickým monolitickým priestorovým skeletom, pozostávajúci z monolitických oceľovo betónových priestorových rámov, prefabrikovaných stropných konštrukcií, ktoré budú doplnené monolitickými oceľobetónovými stenami, max. výška objektu bude 3,57m, výplňové obvodové murivo bude z tehlových tvárnic,
 • zastrešenie bude plochou strechou, s povlakovou fóliovou krytinou s štrkovou krycou vrstvou + tepelná izolácia,
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie:
 • suterén: garáž 1, garáž 2, predsieň, WC, technická miestnosť, chodba, - úžitková plocha suterénu – 314,70m2,
 • 1. NP: štyri totožné byty A, B, C, D, ktoré obsahujú: zádverie, chodba, obývacia izba s kuchyňou, spálňa, izba, šatník, WC, technická miestnosť,  kúpeľňa, balkón,  obytná plocha bytu je 52,60m2 a úžitková plocha bytu je 74,60m2,
 • zastavaná plocha objektu: 366,50m2, úžitková plocha 1 PP: 314,70m2, úžitková plocha 1 NP: 298,40m2, obytná plocha 1 NP: 210,40m2, úžitková plocha celkom: 613,10m2.

 

SO 02 Vodovodná prípojka

 • areálový rozvod vody bude napojený jestvujúcou vodovodnou prípojkou HDPE D 32/1“/, na verejný vodovod PVC DN 100 v ulici Lipová.
 • v rámci stavby je navrhnutá rekonštrukcia - rozšírenie jestvujúcej vodovodnej prípojky, ktorej dimenzia sa zväčší na D 40, v pôvodnej trase.
 • odvádzanie splaškových odpadových vôd je riešené jestvujúcou kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 do verejnej kanalizácie, revízna kanalizačná šachta je osadená za hranicou pozemku parc. č. 5943/2 k.ú. Močenok.

 

SO 04 STL pripojovací plynovod

 • STL plynová prípojka z PE D32 bude pripojená na existujúcu distribučnú sieť –STL plynovod DN 80, PN1, situovaný v zelenom páse vedľa miestnej komunikácie – Ul. Lipová v Močenku.
 • pôvodný STL pripojovací plynovod bude zrušený.

 

SO 05 Elektrická prípojka NN

 • nová elektrická prípojka pre päť odberateľov bude vedená z existujúceho NN stĺpa č. 123 na Ul. Lipová v Močenku.
 • napájanie nového elektromerového rozvádzača pre skupinové meranie bude káblom NAVY-J 4x35 v zemi. Rozvádzač RE bude umiestnený na verejne prístupnom mieste.

 

SO 07 Požiarna nádrž

 • zdrojom požiarnej vody bude nádrž na stálu zásobu vody o veľkosti 22m3, umiestnená bude na pozemku parc. č. 5943/2 k.ú. Močenok.

 

 • súčasťou stavby budú prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné vykurovanie,  elektroinštalácia a bleskozvod,
 • zdrojom tepla budú plynové kotle samostatne pre každý byt a jeden pre garáže,
 • areál je v súčasnosti oplotený, prístup k domom z Ul. Lipová bude bez oplotenia, z Ul. Lipová je navrhnuté parkovanie pre osobné autá pre byty – pri vstupe do každého bytu sú 2 parkovacie miesta (spolu 8 ks), prístup do garáží je z Ul. Úzka,

 

pokračovanie dokumentu v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top