Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.04.2021 09:47  //  aktualizácia: 27.04.2021 09:51  //  zobrazené: 74

VV: stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný objekt – rekonštrukcia a prístavba objektu, v Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela č. 225, 227/1, 227/4, 1749/98 katastrálne územie Močenok

OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-659/2021/1465

Ing. Eisellová/037 655 2826

23.04.2021

 

 

 

 

 

Mária Kutanová Sorokáčová, bytom Ul. Nitrianska č. 1252/21, 951 31 Močenok,

Slavomíra Braunová, bytom Ul. Športová č. 32/6, 951 32 Horná Kráľová,

Mgr. Stanislava Blehová, bytom Ul. Cintorínska č. 27/3, 951 32 Horná Kráľová,

v zastúpení splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, PhD.,

bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra

 

Vec  - Stavebné povolenie

_________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

 

Mária Kutanová Sorokáčová, bytom Ul. Nitrianska č. 1252/21, 951 31 Močenok, Slavomíra Braunová, bytom Ul. Športová č. 32/6, 951 32 Horná Kráľová a Mgr. Stanislava Blehová, bytom Ul. Cintorínska č. 27/3, 951 32 Horná Kráľová, v zastúpení splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, podali dňa 15.01.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný objekt – rekonštrukcia a prístavba objektu, v Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela č. 225, 227/1, 227/4, 1749/98 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníkov a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba

 

Polyfunkčný objekt – rekonštrukcia a prístavba objektu

v Ul. Sv. Gorazda v Močenku,

na pozemku parcela č. 225, 227/1, 227/4, 1749/98 katastrálne územie Močenok

 

Pokračovanie v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top