Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.08.2023 15:14  //  aktualizácia: 01.08.2023 15:14  //  zobrazené: 325

VV: Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní - Ing. Radovan Siládi

 

Ing. Radovan Siládi, 

trvalo bytom Ul. Dolná 520/6, 927 01 Šaľa

Vec

- Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

___________________________________________________________________________

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala žiadosť o stavebné povolenie v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa  § 62 a § 63 stavebného zákona, ktorú dňa 05.06.2023 podal

Ing. Radovan Siládi,  trvalo bytom Ul. Dolná 520/6, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba

Rodinný dom v Ul. Úzka v Močenku,

na pozemku parcela reg. „C“ č. 5940/3 katastrálne územie Močenok,

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt rodinného domu pôdorysného tvaru „L“, bez obytného podkrovia, maximálnych pôdorysných rozmerov 14,20m x 11,20m, výška rodinného domu bude 5,23m,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch a betónových pätkách, montovaný-drevostavba, nosný systém je navrhnutý obojsmerný z drevených prvkov vo zvislom a vodorovnom smere. Stropnú konštrukciu tvorí drevený trámový strop, strešná konštrukcia bude riešená dreveným krovom, strešná krytina bude betónová škridla,
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: zádverie, wc, komora, kuchyňa, obývacia izba + jedáleň, chodba, technická miestnosť, 2 x izba, kúpeľňa, spálňa, kúpeľňa, terasa,
 • parkovanie osobných automobilov bude zabezpečené na odstavnej ploche pred rodinným domom na spevnenej ploche, na pozemku parc. č. 5940/3 k.ú. Močenok,
 • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodná, elektrická a kanalizačná,
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:
 • elektrická káblová prípojka - elektrická káblová prípojka bude realizovaná z novej poistkovej skrine SPP 2c IV P21, káblom typu NAVY-J 4Bx25mm2, ukončená bude v elektromerovom rozvádzači RE. Umiestnenie plastového elektromerového rozvádzača bude na verejne prístupnom mieste v oplotení,
 • vodovodná prípojka – HDPE D 32 /1“/, dĺžky 8,0 m po vodomernú šachtu, bude napojená na jestvujúci verejný vodovod HDPE DN 100 v Ul. Úzka, vodomerná šachta bude osadená 1,00 m za hranicou pozemku parc. č. 5940/3 kat. územie Močenok,
 • kanalizačná prípojka – splaškové odpadové vody z RD budú odvádzané kanalizačnou prípojkou PVC DN 150, dĺžky 14,0 metra (po revíznu šachtu), do verejnej kanalizácie PVC DN 300 v ulici Úzka, revízna šachta min. DN 600 bude osadená 1,00 m za hranicou parcely č. 5940/3 kat. územie Močenok,
 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné kúrenie,

elektroinštalácia, bleskozvod,

 • zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo vzduch – voda a doplnkové vykurovanie bude riešené teplovzdušným krbom umiestneným v obývacej izbe,
 • okolie stavby bude upravené, spevnené plochy a prístup k objektu rodinného domu bude zo zámkovej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

v Ul. Úzka v Močenku,  na pozemku parc. č. 5940/3 k.ú. Močenok, druh pozemku záhrada, vo vlastníctve stavebníka podľa LV č. 7300, ako stavba trvalá na obytné účely rodiny, sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e .

 

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top