Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.08.2021 08:20  //  aktualizácia: 05.08.2021 08:21  //  zobrazené: 175

VV: Stavebné povolenie jednoduchej stavby - Pavol Korčák, ul. Borzagoš

Pavol Korčák,

bytom Ul. Borzagoš č. 1032/12, 951 31 Močenok

 

Vec

- STAVEBNÉ POVOLENIE jednoduchej stavby    

_________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Pavol Korčák, bytom Ul. Borzagoš č. 1032/12, 951 31 Močenok, v zastúpení Mgr. Barborou Marišovou, PhD. splnomocnenou zástupkyňou, podal dňa 16.06.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom – MO-02 v Ul. Borzagoš v Močenku, na pozemku parcela reg. „C“ č. 6600/11, 6600/12, 6600/13, 6600/14, 6600/1, 6600/2 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba: 

 

Rodinný dom – MO-02 v Ul. Borzagoš v Močenku,

 

v členení:

SO 100 Rodinný dom

SO 101 Garáž

SO 102 Oplotenie

SO 300 Kanalizačná prípojka – splašková

SO 400 Dažďová prípojka – areálová

SO 500 Káblová prípojka NN

SO 600 Vodovodná prípojka – areálová

 

v rozsahu:

 • novostavba rodinného domu bude samostatne stojaci, jednopodlažný nepodpivničený objekt bez obytného podkrovia, pravidelného pôdorysného tvaru, s valbovou strechou, maximálne pôdorysné rozmery objektu budú 20,25m x 9,00m,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, zastrešený bude valbovou strechou, maximálna výška hrebeňa strechy bude 5,65m od ±0,00m,
 • novostavba rodinného domu obsahuje: zádverie, chodba, obytná kuchyňa, technická miestnosť, wc, kúpeľňa, pracovňa, šatník, spálňa a dve izby,
 • novostavba garáže bude jednopodlažný objekt bez suterénu s valbovou strechou,
 • garáž bude založená na betónových základových pásoch, murovaná, zastrešená valbovou strechou, maximálna výška hrebeňa strechy bude 5,62m od ±0,00m,
 • novostavba garáže obsahuje: garáž, wc, prístrešok,
 • vstup do objektu rodinného domu je z bočnej strany objektu, s prístupom z Ul. Borzagoš existujúcim vjazdom,
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:
 • vodovodná prípojka – jestvujúca, napojená na jestvujúci verejný vodovod na Ul. Borzagoš,
 • odkanalizovanie objektu – bude realizované kanalizačnou prípojkou PVC DN 150, ktorá sa pripojí na verejnú kanalizáciu PVC DM 300 v obci Močenok v Ul. Borzagoš, revízna kanalizačná šachta DN 600 bude osadená max. 1,0 metra z a hranicou p.č. 6600/2 k.ú. Močenok,
 • elektrická káblová prípojka – bude  vedená   káblom   NAVY-J  4x25mm2 z novej istiacej prípojkovej skrine nn typu SPP na podpernom bode č. 140. Umiestnenie plastového elektromerového rozvádzača RE bude na verejne prístupnom mieste v oplotení,
 • súčasťou stavby budú domové prípojky, dažďová kanalizácia, oplotenie a inštalácie: zdravotechnika, ústredné kúrenie, elektroinštalácia a bleskozvod,
 • zdroj tepla bude tepelné čerpadlo typ vzduch/voda a doplnkové vykurovanie bude riešené krbom umiestneným v obývacej izbe, garáž bude temperovaná pomocou elektrických konvektorov,
 • okolie stavby bude upravené: spevnené plochy – prístup k objektu rodinného domu bude zo zámkovej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

 

v Ul. Borzagoš v Močenku, na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 6600/11, 6600/12, 6600/13, 6600/14, 6600/1, 6600/2 kat. územie Močenok, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie a orná pôda, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 6720, na obytné účely rodiny ako stavba trvalá sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e.

 

 

Celé znenie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

 

Prílohy

901 2021 2739 SP VV Korčák

(pdf - 456.98 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top