Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.08.2020 09:00  //  aktualizácia: 27.08.2020 09:04  //  zobrazené: 144

VV: STAVEBNÉ POVOLENIE jednoduchej stavby: Darina Rábeková, Pri kamennom moste

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-722/2020/3349

Ing. Eisellová/037 655 2826

25.08.2020

 

 

 

 

 

Darina Rábeková,

bytom Ul. Pri kamennom moste č. 954/1, 951 31 Močenok

zastúpená splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Andreou Suchou,

bytom Ul. Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok

 

Vec

- STAVEBNÉ POVOLENIE jednoduchej stavby    

_________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Darina Rábeková, bytom Ul. Pri kamennom moste č. 954/1, 951 31 Močenok, zastúpená splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Andreou Suchou, bytom Ul. Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok, podala dňa 20.07.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:  Rodinný dom - novostavba na Ul. Pri kamennom moste v Močenku, na pozemku parcela č. 5901/24 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

 

Stavba:                   

Rodinný dom - novostavba

 

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt pravidelného pôdorysného tvaru, max. pôdorysných rozmerov 14,70m x 10,00m s valbovou strechou, bez obytného podkrovia,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
 • vstup do objektu rodinného domu je z prednej strany objektu, s prístupom z Ul. Pri kamennom moste,
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: vstupná chodba, chodba, 2 izby, spálňa, šatník, kúpeľňa, WC, technická miestnosť, špajza, kuchyňa, obývacia izba, terasa,
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:
 • vodovodná prípojka – HDPE D 32 /1“/, dĺžky 3,7 m po vodomernú šachtu, bude napojená na jestvujúci verejný vodovod HDPE DN 100, vodomerná šachta bude osadená 1,00 m za hranicou pozemku parc. č. 5901/24 kat. územie Močenok,
 • odkanalizovanie objektu bude kanalizačnou prípojkou PVC DN 300 v dĺžke 28,8m a PVC DN 150 v dĺžke 5,6 m (po revíznu šachtu) do verejnej kanalizácie PVC DN 300 v ulici Pri kamennom moste, revízna šachta DN 400 bude osadená 1,00 m za hranicou parcely č. 5901/24 kat. územie Močenok,
 • STL plynová prípojka –  PE 100 v dĺžke 10,7 m bude pripojený z uličného STL distribučného plynovodu, STL pripojovací plynovod bude ukončený na hranici pripojovanej nehnuteľnosti odberným plynovým zariadením (domovou regulačnou a meracou zostavou plynu),
 • elektrická káblová prípojka bude  vedená   káblom   typu  NAYY-J  4 x 25 mm2 z existujúceho vzdušného vedenia odbočkou cez novoinštalovanú poistkovú skrinku SPP1/1 osadenú na existujúcom elektrickom stĺpe č. 13, umiestnenie plastového elektromerového rozvádzača RE bude na verejne prístupnom mieste,  
 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia a bleskozvod,
 • zdrojom tepla bude plynový  kondenzačný kotol Protherm Panther Condens 12 KKO, max. výkon 12,0 kW, umiestnený v technickej miestnosti na prízemí rodinného domu a doplnkové vykurovanie bude riešené interiérovým kozubom umiestneným v obývacej izbe,
 • okolie stavby bude upravené, pozemok bude oplotený, spevnené plochy a prístup k objektu rodinného domu bude zo zámkovej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

 

na Ul. Pri kamennom moste v Močenku, na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 5901/24 kat. územie Močenok, druh pozemku orná pôda, ku ktorému má stavebníčka vlastnícke právo na základe LV č. 6267, na obytné účely rodiny ako stavba trvalá sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e.

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top