Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.06.2020 13:00  //  aktualizácia: 25.06.2020 13:02  //  zobrazené: 159

VV: Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby Rodinný dom súpisné číslo 976 na Ul. Lipová v Močenku,

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T I E

 

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona,  preskúmal žiadosť vlastníčky stavby o povolenie odstránenia stavby Rodinného domu súpisné číslo 976 v Močenku, na pozemku parcela č. 5943/1 katastrálne územie Močenok, s účastníkmi konania pri ústnom pojednávaní dňa 25.06.2020.  Na základe výsledkov vykonaného konania podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona

 

povoľuje  odstránenie  stavby:

 

Rodinný dom súpisné číslo 976 na Ul. Lipová v Močenku,

na pozemku parcela č. 5943/1 katastrálne územie Močenok

 

Celé rozhodnutie sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top