Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.01.2023 07:48  //  aktualizácia: 26.01.2023 07:49  //  zobrazené: 124

VV: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby: „COOP Jednota – predajňa potravín“

COOP Jednota Nitra, s.d., IČO 00 168 874

so sídlom Ul. Štefánikova 77/54, 949 01 Nitra

Vec

- OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

_________________________________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

COOP Jednota Nitra, s.d., IČO 00 168 874, so sídlom Ul. Štefánikova 77/54, 949 01 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 02.11.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„COOP Jednota – predajňa potravín“

v rozsahu:

            SO 01 Objekt predajne potravín

            SO 02 Prístrešok pre separovaný odpad

            SO 03 Zrušenie plynovej prípojky

            SO 04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod

            SO 05 Splašková areálová kanalizácia a prípojka areálovej splaškovej kanalizácie

            SO 06 Dažďová areálová kanalizácia

SO 07 Elektrická prípojka nízkeho napätia

            SO 08 Telekomunikačná prípojka

            SO 09 Komunikácie a spevnené plochy

            SO 10 Sadová úprava

            SO 11 Zemné sondy

na pozemkoch register „C“ parc. č. 535/1, 535/3, 536/3, 536/4, 1749/118, 509/17 katastrálne územie Močenok.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Močenok, ako príslušný  stavebný úrad, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 21.02.2023 o  09.00 h

so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku v kancelárii stavebného úradu na 1. poschodí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h, Pia: 7,30 – 15,00 h a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri  ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

                                                                                                     

 

                                                                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                   starosta obce

 

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa........................................................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top