Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.06.2021 14:32  //  aktualizácia: 28.06.2021 14:33  //  zobrazené: 164

VV: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Pavol Korčák

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-901/2021/2269

Ing.Eisellová/037 655 2826

22.06.2021

 

 

 

 

 

Pavol Korčák,

bytom Ul. Borzagoš č. 1032/12, 951 31 Močenok

 

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Pavol Korčák, bytom Ul. Borzagoš č. 1032/12, 951 31 Močenok, v zastúpení Mgr. Barborou Marišovou, PhD. splnomocnenou zástupkyňou, podal dňa 16.06.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

 

 Rodinný dom – MO-02 v Ul. Borzagoš v Močenku,

na pozemku parcela reg. „C“ č. 6600/11, 6600/12, 6600/13, 6600/14, 6600/1, 6600/2 katastrálne územie Močenok

 

v členení:

SO 100 Rodinný dom

SO 101 Garáž

SO 102 Oplotenie

SO 300 Kanalizačná prípojka – splašková

SO 400 Dažďová prípojka – areálová

SO 500 Káblová prípojka NN

SO 600 Vodovodná prípojka – areálová

 

v rozsahu:

  • novostavba rodinného domu bude samostatne stojaci, jednopodlažný nepodpivničený objekt bez obytného podkrovia, pravidelného pôdorysného tvaru, s valbovou strechou, maximálne pôdorysné rozmery objektu budú 20,25m x 9,00m,
  • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, zastrešený bude valbovou strechou, maximálna výška hrebeňa strechy bude 5,65m od ±0,00m,
  • novostavba rodinného domu obsahuje: zádverie, chodba, obytná kuchyňa, technická miestnosť, wc, kúpeľňa, pracovňa, šatník, spálňa a dve izby,
  • novostavba garáže bude jednopodlažný objekt bez suterénu s valbovou strechou,
  • garáž bude založená na betónových základových pásoch, murovaná, zastrešená valbovou strechou, maximálna výška hrebeňa strechy bude 5,62m od ±0,00m,
  • novostavba garáže obsahuje: garáž, wc, prístrešok,
  • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodnou, kanalizačnou a elektrickou, súčasťou stavby bude dažďová kanalizácia – areálová a oplotenie.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

 

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje pri stavbe s veľkým počtom účastníkov ( § 61 ods.4 stavebného zákona ) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top