Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.09.2019 13:08  //  aktualizácia: 12.09.2019 13:19  //  zobrazené: 94

Verejná vyhláška – Upovedomenie o odvolaní – UR – Obchodné priestory – House-project, s.r.o.

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

396/2019/SÚ/3254

Ing. Eisellová/037 655 2826

11.09.2019

 

 

 

 

 

Vec

- OZNÁMENIE -  upovedomenie o odvolaní k rozhodnutiu o umiestnení stavby Obchodné priestory, spis. č. 396/2019/SÚ/2995,  na Ul. Sv. Gorazda v Močenku

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydal dňa 22.08.2019 rozhodnutie o umiestnení stavby Obchodné priestory na Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemkoch parcela č. 147/1, 147/22, 148, 153/11, 153/12, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 155/4, 155/5, 158, 1749/108 a 1749/110 katastrálne územie Močenok pod č. 396/2019/SÚ/2995  (ďalej len „stavba“), pre navrhovateľa House-project, s.r.o., IČO 46 228 837, so sídlom č. 433, 922 01 Veľké Orvište, zastúpená splnomocneným zástupcom Mgr. Ingridou Naháckou, bytom Ul. Narcisová č. 24, 927 05 Šaľa (ďalej len „navrhovateľ“).

 

Proti uvedenému rozhodnutiu dňa 06.09.2019, v zákonnej lehote bolo doručené stavebnému úradu „Odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby č. 396/2019/SÚ/2995“, zo dňa 05.09.2019, ktoré podal Ing. Miloš Kútny. Kópia tohto odvolania je prílohou  upovedomenia.

 

Obec Močenok, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, účastníkov konania informuje o podanom odvolaní a súčasne ich

v y z ý v a

aby sa v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k nemu vyjadrili. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

Po uplynutí tejto lehoty na vyjadrenie sa, bude odvolanie postúpené Okresnému úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému odvolaciemu orgánu.

 

 

                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                            starosta obce

 

Príloha: Kópia odvolania

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26yákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a spolu s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesenie upovedomenia o odvolaní oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce www.mocenok.sk

 

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                                  pečiatka a podpis

 

Zverejnené na internetovej stránke dňa .............................................

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa– splnomocnený zástupca

2. Ing. Radislav Hanus, hanusatelier s.r.o., Krakovská 14, 919 25 Šúrovce

3. ostatným účastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ parcela č.: 147/4, 147/8, 147/9, 147/12, 147/13, 147/21, 152/1, 152/7, 152/8, 153/10, 160/3, 162, 163, 1747/109

 

Jozef Móry, Nad Humnami 677, 951 32 Horná Kráľová

Eva Móryová, Nad Humnami 677, 951 32 Horná Kráľová

Ing. Peter Straňák, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Filip Karlubík, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

MUDr. Kristína Somorová,A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Paulína Barabasová, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Andrej Karlubík, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Mgr. Ján Minár, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Viera Minárová, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Gabriela Kováčová, A. Hlinku 477/4, 951 31 Močenok

Ing. Miloš Kútny, Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951 31 Močenok

Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Ing. Júlia Laluchová, Malá Kráľová 181/118, 951 32 Horná Kráľová

Michal Gering

Peter Lakatoš, Nový dvor 902, 925 71 Trnovec nad Váhom

Iveta Pilová, Sv. Gorazda 593/119, 951 31 Močenok

Mária Toráčová, Sv. Gorazda 591/115, 951 31 Močenok

Jaroslav Gogula, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Mária Gogulová, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Anton Lovás, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Katarína Lovásová, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Ľuboš Paštéka, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Erika Paštéková, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Karol Lenčéš, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Eva Lenčéšová, A. Hlinku 479/6, 951 31 Močenok

Miloš Mesároš, A. Hlinku 479/8, 951 31 Močenok

Ivan Antoš, A. Hlinku 479/8, 951 31 Močenok

Janka Antošová, A. Hlinku 479/8, 951 31 Močenok

Eva Horňáková, A. Hlinku 479/8, 951 31 Močenok

Janka Rábeková, A. Hlinku 479/8, 951 31 Močenok

Richard Sabo, A. Hlinku 479/8, 951 31 Močenok

 

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

5. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

6. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

7. OR PZ, ODI, Staničná 23, 927 01 Šaľa

8. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

10. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

11. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

13. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

14. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

16. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

17. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie:

18. House-project s.r.o., 433, 922 01 Veľké Orvište – doručí sa splnomocnenej zástupkyni – Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa

k spisu

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top