Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.01.2020 10:51  //  aktualizácia: 08.01.2020 10:55  //  zobrazené: 171

Rozhodnutie SEA zisťovacie konanie - Územný plán Obce Cabaj Čápor - zmeny a doplnky č. 4

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Štefánikova trieda 69

                                                                                   949 01 Nitra

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP3-2020/007405-014

07. 01. 2020

45/OcÚ/2019/76/2020

Ing. Hambalková

08. 01. 2020 

 

 

 

 

 

Vec: Verejná vyhláška: rozhodnutie - informovanie verejnosti

 

Dňa 07. 01. 2020 sme obdržali z Okresného úradu  Nitra, Odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky, rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2020/007405-014 zo dňa 07. 01. 2020. 

 

V zmysle § 7 ods. 7 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní.

 

Príloha: Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2020/007405-014 zo dňa 07. 01. 2020. 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top