Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.08.2019 15:01  //  aktualizácia: 09.08.2019 15:02  //  zobrazené: 186

ROZHODNUTIE – Okresný úrad Nitra

Okresný úrad Nitra

odbor opravných prostriedkov

referát starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OOP3-2019/034197/02.08.2019

259/2019/SÚ/2827

Mgr. Verešová

037 655 2826

09.08.2019 

 

 

 

 

 

Vec:

Rozhodnutie - informovanie verejnosti

 

Dňa 05.08.2019 sme obdržali z Okresného úradu  Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, rozhodnutie, ktorým ruší rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-Ne zo dňa 21.05.2019 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

 

V zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top