Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.06.2021 08:39  //  aktualizácia: 15.06.2021 08:41  //  zobrazené: 209

„Oznámenie o začatí stavebného konania: Rodinný dom v Ul. Čingov v Močenku, na pozemku parcela č. 5911/6 katastrálne územie Močenok“

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-879/2021/2091

Ing.Eisellová/037 655 2826

04.06.2021

 

 

 

 

 

Mgr. Dušan Dičér, bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok

Mgr. Simona Lenická, bytom Ul. Hlavná č. 496/81, 951 32 Horná Kráľová

 

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Mgr. Dušan Dičér, bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok a Mgr. Simona Lenická, bytom Ul. Hlavná č. 496/81, 951 32 Horná Kráľová, podali dňa 01.06.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

 

 Rodinný dom v Ul. Čingov v Močenku,

na pozemku parcela č. 5911/6 katastrálne územie Močenok

v členení:

SO 01 Rodinný dom

SO 02 Elektrická prípojka NN

SO 03 Kanalizačná prípojka

SO 04 Vonkajší domový vodovod

 

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, čiastočne podpivničený objekt, nepravidelného pôdorysného tvaru, s plochou strechou, maximálne pôdorysné rozmery objektu budú 19,55m x 16,45m,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, zastrešený bude plochou strechou, výška atiky 4,24m,
 • prízemie obsahuje: zádverie, závetrie, obývaciu izbu s kuchyňou, tri izby, dve kúpeľne, 2 WC, technickú miestnosť, komoru, chodbu, hobby miestnosť, garáž a terasu,
 • suterén je prístupný z vonkajšieho priestoru a sú v ňom skladové priestory.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

 

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

 

Stavebníci najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia predložia na stavebný úrad:

 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia súhlasy, posúdenia:

- Krajský pamiatkový úrad, Nám. J. Pavla II č. 8, 949 01 Nitra

- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

 • záväzné stanovisko od správcov inžinierskych sietí:

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, 

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava,

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra.

 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje pri stavbe s veľkým počtom účastníkov ( § 61 ods.4 stavebného zákona ) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

Oznámenie sa doručí:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mgr. Dušan Dičér, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok
 2. Mgr. Simona Lenická, Hlavná č. 496/81, 951 32 Horná Kráľová
 3. Mgr. Jana Dičérová, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok
 4. Jozef Mihálik, Fatranská č. 10, 949 01 Nitra
 5. Mgr. Renáta Lenčéšová, Čingov č. 797/39, 951 31 Močenok
 6. Zuzana Kolenčíková, Čingov č. 797/39, 951 31 Močenok
 7. Stanislava Kolenčíková, Čingov č. 797/39, 951 31 Močenok
 8. Stanislav Kolenčík, Čingov č. 797/39, 951 31 Močenok
 9. Milan Mesároš, Mlynská č. 420, 951 31 Močenok
 10. Ing. Jaroslav Franta, Hájske č. 18, 951 33 Hájske
 11. ostatným účastníkom konania – vlastníkom susedných pozemkov parc. reg. „E“ č. 4294, 4295, 4298, 4299, 4302, 4303, 4306, 4307 k.ú. Močenok

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

14.Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

 1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 2. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 3. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
 4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 5. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
 6. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie

 1. Mgr. Dušan Dičér, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok
 2. Mgr. Simona Lenická, Hlavná č. 496/81, 951 32 Horná Kráľová

k spisu

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top