Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.01.2020 13:21  //  aktualizácia: 13.01.2020 13:24  //  zobrazené: 169

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov podľa osobitného zreteľa - medzi COOP Jednota Nitra a Obcou Močenok

OBEC MOČENOK

zverejňuje

 

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere zámeny pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

konkrétne nehnuteľnosti – pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Obce Močenok vedené na LV č. 2425, k. ú. Močenok  a to:

•           parc. č. 489/14 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“,

•           parc. č.489/15 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“,

•           parc. č. 489/16 o výmere 7 m2, , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“ a

•           novovytvorenú parcelu č. 1749/114 o výmere 342 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1749/49, reg. „C-KN“ na základe Geometrického plánu č. 10/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  04. 12. 2019, pod číslom G1-592/2019

za pozemok vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, so sídlom Štefánikova 54, 949 01  Nitra, vedený na LV č. 44, k. ú. Močenok a to

parc. č. 509/18 o výmere 606 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“,
 

Zámena pozemkov sa uskutoční v pomere 1:1 bez finančného vyrovnania. Náklady so zámenou pozemkov spojené, hradia zmluvné strany spoločne.

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla zameniť predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že na parcelách č. 489/15 a 489/16 sa nachádza časť budovy COOP Jednoty, spotrebné družstvo. Parcela č. 489/14 slúži ako chodník popri budove COOP Jednota a na parcele č. 1749/114 je vybudované parkovisko slúžiace pre zákazníkov COOP Jednoty. Vyššie uvedené pozemky sú vo vlastníctve Obce Močenok a zámenou za pozemok parcela č. 509/18 o výmere 606 m2, na ktorom je vybudovaná obecná cesta a je vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, so sídlom Štefánikova 54, 949 01  Nitra sa vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top