Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.11.2019 14:00  //  aktualizácia: 05.11.2019 14:02  //  zobrazené: 33

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Miloš Kútny

OBEC MOČENOK

zverejňuje

 

na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

konkrétne sa jedná o prenájom:

  • parcely č. 1749/111 vo výmere 38 m2, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, druh pozemku: zastavaná plocha, vedená na LV č. 4274 a 
  • parcely č. 1749/112 vo výmere 45 m2, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1749/49, reg. „C-KN“, druh pozemku: zastavaná plocha, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok.

Parcela č. 1749/111 a p. č. 1749/112 sa odčlenili na základe Geometrického plánu č. 171/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  04. 11. 2019, pod číslom G1 534/19.

 

Nájomca: Ing. Miloš Kútny, rod. Kútny, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 1336/11, 951 31  Močenok

doba nájmu: neurčitá

cena nájmu: 10,-€/m2/rok

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla prenajať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že budú slúžiť ako spevnené plochy pre prístupové parkovisko k Polyfunkčnému objektu II. a budú naďalej voľne prístupné občanom.

 

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top