Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.04.2021 08:23  //  aktualizácia: 27.04.2021 08:28  //  zobrazené: 100

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností – Budovy pre obchod a služby so súp. č. 579

OBEC MOČENOK

zverejňuje

zámer prenájmu nehnuteľností – Budovy pre obchod a služby so súp. č. 579 na parcele č. 592/21, príslušenstva a pozemku parc. č. 592/21 o výmere 20 ma 592/20 o výmere 42 m2, reg. „C-KN“, k. ú Močenok, vedené na LV č. 2425.

Na pozemku  a v stavbe sú prípojky na inžinierske siete – vodovod a elektrina.

 

Spôsob využitia: zmrzlináreň

 

Vybavenosť v miestnosti: V objekte  sa  nachádza  torzo kuchynskej  linky , výlevka a umývadlo  s  batériou. Je  v nej  vyhotovený  rozvod  svetelnej a  motorickej   elektriny.

 

Cena prenájmu bez energií: minimálne vo výške nájomného v zmysle §2 ods. 1.2 VZN Obce Močenok č. 8/2013.

budova: 22,-€/m2/rok

terasa: 10,-€/m2/rok

 

Kritériom hodnotenia bude najvyššia ponúknutá cena, ktorá musí byť rovná alebo vyššia ako minimálna.

 

Obec Močenok si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak bude výrazne nižšia ako podobné prenájmy v obci.

 

Cenovú ponuku môžu záujemcovia doručiť osobne do klientskeho centra obecného úradu Močenok, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Prenájom nehnuteľností – Budovy pre obchod a služby so súp. č. 579 –– neotvárať“ v termíne do 21. mája 2021 do 12:00 hod alebo zaslať na adresu Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok s hore uvedeným označením na obálke. Cenové ponuky vyhodnotí komisia zriadená starostom obce.

Záujemcovia sa majú možnosť obrátiť vo veciach:

- technických a ohliadky stavby a pozemku na vedúceho úseku služieb p. Miroslava Lóžiho, tel. č.: 037/ 655 28 30.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top