Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.01.2018 12:00  //  aktualizácia: 16.01.2018 14:01  //  zobrazené: 487

Zverejnenie zámeru predať obecné pozemky - manželia Pápayoví, bytom ul. Lúčky

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja pozemkov Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•   novovytvorenú parcelu č. 434/12 vo výmere 23 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha a

  • parcelu č. 434/9 vo výmere 94 m2, reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha,

ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely č. 434/9 o výmere 117 m2 na základe Geometrického plánu č. 093/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2017, pod číslom 593/2017, reg. „C-KN“, vedená
na LV č. 2425

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré žiadatelia užívajú niekoľko rokov a na parcele č. 434/12 majú postavenú garáž. Pričom kupujúci súhlasia s odpredajom časti z parcely č. 432 pre obec Močenok, pod ktorou sa nachádza miestna komunikácia a je vedená na ich LV č. 6405.

 

Kupujúci: Alexander Pápay a manželka Monika Pápayová, rod. Szabová, bytom ul. Lúčky 1377, 951 31  Močenok

 

Cena: 1 €

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top