Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2019 15:32  //  aktualizácia: 09.09.2019 15:33  //  zobrazené: 280

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marián a Daniela Straňákoví

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•   novovytvorenú parcelu č. 1749/89 vo výmere 76 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1749, k. ú. Močenok, 
reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 087/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  30. 08. 2019, pod číslom G1-425/2019.

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, kupujúci užívajú pozemok niekoľko rokov, je oplotený
a kúpou pozemku si chcú vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

 

 

Budúci zámer predaja bol schválený na IV. zasadnutí OcZ dňa 31. 07. 2019 uznesením
č. 8.5 – IV./OZ/2019. Predaj pozemku sa bude schvaľovať na V. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 25. 09. 2019.

 

Kupujúci: Marián Straňák, rod. ............., nar.:............, rod. č. ............a manželka Daniela Straňáková, rod. .................., nar.: ....................., rod. č. ..................... obaja bytom
Sv. Gorazda č. 668/100, 951 31  Močenok

 

Cena: 8,04 €/m2

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top