Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.01.2020 13:18  //  aktualizácia: 13.01.2020 13:28  //  zobrazené: 133

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Packa

OBEC MOČENOK

zverejňuje

 

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to novovytvorenú parcelu č. 1745/15 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 4274, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1745, k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 136/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  18. 12. 2019, pod číslom G1-619/2019.

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť,  že kupujúci pozemok užíva, je oplotený a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy..

 

Budúci zámer predaja bol schválený na IV. zasadnutí OcZ dňa 31. 07. 2019 uznesením č. 8.6 – IV./OZ/2019. Predaj pozemku sa bude schvaľovať na I. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 29. 01. 2020.

 

Kupujúci: Ivan Packa, rod. Packa, nar.: .................., rod. č. ................, bytom Biskupa Majera 1742/14, 951 31  Močenok

 

Cena: 7,07 €/m2

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top