Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.01.2023 07:48  //  aktualizácia: 30.01.2023 07:50  //  zobrazené: 582

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Štefan Lenický

OBEC MOČENOk

 

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

  •  parcelu registra „C-KN“ č. 1845/31 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1845/100, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 042/2022, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  14. 11. 2022, pod číslom G1-565/2022.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko je oplotený a dlhodobo užívaný rodinou žiadateľa. Odpredajom si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnosti.

Kupujúci:

Ing. Štefan Lenický, ...................................., bytom ul.........................................,
951 31  Močenok.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                                                              

 

 

    PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top