Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2021 12:21  //  aktualizácia: 10.09.2021 12:22  //  zobrazené: 776

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gabriel Lenčéš

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

  •  parcelu registra „C-KN“ č. 1747/254 o výmere 100 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1741/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 028/2021, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  27. 05. 2021, pod číslom G1-247/2021.

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pre obec je časť pozemku nevyužiteľná, nakoľko je oplotený. Kúpou pozemku si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku, ktorý rodina žiadateľa užívala niekoľko rokov.

 

Kupujúci:

Gabriel Lenčéš, rod. .........., nar. ............., bytom Borzagoš 1068/45, 951 31  Močenok

 

Cena: 1 100,- € za celú výmeru pričom o výslednej cene s konečnou platnosťou rozhodne OcZ v Močenku, keďže to rozhoduje o predaji.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top