Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2023 08:25  //  aktualizácia: 15.05.2023 08:27  //  zobrazené: 171

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Štefan Kunáš s manželkou

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemkov Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne

  •  parc. č. 1747/181 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  •  a parcely č. 1747/182 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie obe,  reg. „C-KN“, vedené na LV č. 2425, k. ú. Močenok.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko parc. č. 1747/181 sa nachádza pod rodinným domom a parc. č. 1747/182 tvorí oplotenú časť pozemku žiadateľov. Pre obec sú tieto pozemky nevyužiteľné a majitelia si kúpou vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

Kupujúci:

Štefan Kunáš, ................... a manželka Jaroslava Kunášová, rod. ...................... obaja bytom ul. ..................................  Močenok

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                                                            

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top