Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2020 10:45  //  aktualizácia: 09.09.2020 10:50  //  zobrazené: 143

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Práznovský a Magdaléna Práznovská

OBEC MOČENOK

zverejňuje

 

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parcelu registra „C-KN“ č. 1747/248 vo výmere
393 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu
č. 018/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 
23. 03. 2020, pod číslom G1-132/2020.

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že kupujúci uvedenú časť obecného pozemku roky užívali ako záhradu a je v oplotení.  Kupujúci majú záujem zosúladiť stav právny so stavom užívacím. 

 

Kupujúci: Mgr. Martin Práznovský, nar. ................., bytom Nitrianska 1280/110,
951 31  Močenok a Magdaléna Práznovská, rod. .............., nar. ................, bytom Párovce 1838/4, 951 31  Močenok.

 

Cena: 20 €/m2

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top