Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2023 13:19  //  aktualizácia: 30.11.2023 13:20  //  zobrazené: 732

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Helena Krkošeková

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 15 písm. f) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemkov Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne novovytvorené parcely č. 1749/131 vo výmere 9 m2, 1749/132 vo výmere 3 m2, 1749/133 vo výmere 7 m2, 1749/134 vo výmere 10 m2, 1749/135 vo výmere 28 m2 a 1749/136 vo výmere 11 m2, ktoré sa odčleninili z parc. č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 06-05/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať časť obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený pozemok tvorí oplotenú časť pozemku žiadateľky a tá si kúpou vysporiada majetkovoprávne vzťahy. Jedná sa aj o pozemky s nízkou výmerou a nízkou hodnotou.

Kupujúci:

Helena Krkošeková, bytom ........................ Cabaj Čápor

Všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 107/2023 je 780,- € za celú výmeru, t.j. za 68 m2.

Navrhovaná cena odpredaja je 20,-€/m2.

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

   

 

                                                                                PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top