Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.12.2023 14:54  //  aktualizácia: 04.12.2023 14:54  //  zobrazené: 827

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 3“ prevádzkovateľa Duslo, a.s.

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

     

OcUMOC-1254/2023/9448

Ing.Eisellová/037 655 2826

04.12.2023

Vec 

- zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 8040-31644/2023/Gál/370210607/Z14-Ods zo dňa 26.10.2023 pre prevádzku „Čpavok 3“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 23.11.2023 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

....................................................................

                                                                                                odtlačok úradnej pečiatky

                                                                                                a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie PIP Čpavok 3

(pdf - 532.1 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top