Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.12.2022 16:07  //  aktualizácia: 22.12.2022 16:08  //  zobrazené: 88

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia č. 8436-36260/2022/Čás/370211007/Z14-SP zo dňa 18.10.2022 pre prevádzku „Tepláreň“ prevádzkovateľa Duslo, a.s.

            OBEC  MOČENOK

v. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

     

OcUMOC-1236/2022/9130

Ing.Eisellová/037 655 2826

22.12.2022

Duslo, a.s., IČO 35 826 487

so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

prevádzka – „Tepláreň“

Vec 

- zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 8436-36260/2022/Čás/370211007/Z14-SP zo dňa 18.10.2022 pre prevádzku „Tepláreň“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 09.11.2022 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

....................................................................

                                                                                                odtlačok úradnej pečiatky

                                                                                                a podpis oprávnenej osoby

Telefón

Bankové spojenie

IČO/DIČ

e-mail

Internet

037/6552370

037/6552826

VÚB a. s.

SK42 0200 0000 0015 8221 9153

00 308 439

2021252794

starosta@mocenok.sk

stavebnyurad@mocenok.sk                                                                               

www.mocenok.sk

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top