Titulka   >  Oznamy
publikované: 19.09.2019 09:33  //  aktualizácia: 19.09.2019 09:48  //  zobrazené: 210

„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Močenok“

„Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Močenok“

Základná škola, Školská 1699/23, Močenok

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Kód projektu: 312011U460

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Močenok

Realizácia projektu: 09.2019 – 08.2022

Rozpočet projektu: 44 460,00 €

Spolufinancovanie: 5 %

Cieľová skupina: Žiaci základnej školy

Ciele projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole, Školská 1699/23, Močenok, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Aktivity projektu: Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov.

Jednotlivé činnosti vykonávané školským psychológom:

- vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a materských školách vo svojej územnej pôsobnosti,

- poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

- uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

- aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti MŠ, ZŠ, a príslušného CPPPaP,

- v spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí a žiakov a následne odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa a žiaka,

- spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi

- zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,

- poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,

- aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,

- systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,

- práca v segregovaných komunitách

- spolupráca pri neformálnom vzdelávaní

- spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie

- vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti

- spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu

Bude poskytovať odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom, bude sa aktívne podieľať na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti základnej školy a centra pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie a iné činnosti podľa náplne práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top