Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.08.2019 14:00  //  aktualizácia: 07.08.2019 07:53  //  zobrazené: 141

Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodanie tovaru/poskytnutie služby : ,,Elektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok“

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby podľa §117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len ,,ZVO“)

 

,,Elektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov verejného obstarávateľa:                     Obec Močenok

Sídlo:                                                              Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Štatutárny zástupca:                                          PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

IČO:                                                               00 308 439

DIČ:                                                               2021252794

Internetová stránka:                                          www.mocenok.sk

Kontaktná osoba vo veciach zákazky:                Mgr. Klaudia Kleinová

Telefón/e-mail:                                                +421376552825/projekty@mocenok.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:      Eleonóra Flammichová

Telefón/e-mail:                                                            +421376552825/sluzby@mocenok.sk

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, sluzby@mocenok.sk

 

3. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania  je dodávka nového osobného elektromobilu na prepravu 5 osôb s požadovanou výbavou a príslušenstvom (podľa Prílohy č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky). Súčasťou predmetu zákazky sú - doprava na miesto plnenia, zaškolenia obsluhy. Vozidlo pripravené do evidencie vozidiel.

 

Slovník spoločného obstarávania – CPV kód: 

34144900-7 Vozidlá na elektrický pohon          

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, návrh zmluvy nie je povinnou prílohou cenovej ponuky.

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  23 210,94 EUR  bez DPH

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Močenok, ulica Sv. Gorazda 629/82, Močenok

 

7. Termín dodávky predmetu zákazky: do 15.11.2019

 

8. Financovanie predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude z časti financovaný z prostriedkov ŠR – Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Lehota splatnosti faktúr bude 30 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia verejnému obstarávateľovi.

 

9. Lehota na predloženie ponuky: 13.08.2019 do 12:00 hod.

 

10. Spôsob predloženia ponuky:

 • e-mailom na adresu: sluzby@mocenok.sk
 • osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy do klientskeho centra počas úradných hodín.

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá.

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,,Neotvárať! CP – ,,Elektromobil“.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho prekladom so slovenského jazyka.

Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena v Eur vrátane DPH

 

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania.

Uchádzačom predložená zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

Cena bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v platnom znení a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení.

 

Navrhnutá zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky.

 

12. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 • Identifikačné údaje uchádzača (meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
 • Návrh uchádzača - cenová ponuka
 • Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • Čestné vyhlásenie

 

13. Vyhodnotenie cenových ponúk: vyhodnotenie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Každý uchádzač bude informovaný o výsledku písomnou formou.

 

14. Lehota viazanosti ponúk:  30.09.2019

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 • Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom zmluvy.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
 • Všetky výdavky spojené s prípravou, predkladaním dokladov a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
 • Variantné riešenie – Nie
 • Odovzdanie predmetu zákazky bude na základe odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu, ku ktorému budú predložené všetky potrebné doklady.

 

 

Príloha: č.1  Technická špecifikácia predmetu zákazky

              č.2  Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

              č. 3 – Čestné vyhlásenie

           

 

 

 

                                                                                        PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                              starosta obce

 

 

 

V Močenku, dňa 06.08.2018

Vypracovala: Eleonóra Flammichová

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top