Titulka   >  Oznamy
publikované: 10.01.2017 13:06  //  aktualizácia: 10.01.2017 13:09  //  zobrazené: 470

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: ,,Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“

V uplynulých dňoch vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky výzvu s názvom ,,Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“. Obec ako oprávnený žiadateľ má možnosť zapojiť sa do tejto výzvy, a preto sa rozhodla vyhľadať uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny, ktorí majú záujem o prácu a spĺňajú výzvou stanovené podmienky.

Oprávnenú cieľovú skupinu definuje výzva ako ,,NEET“. Ide o mladých ľudí, na trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Možnosť zapojiť sa do projektu majú:

  • mladí ľudia (,,NEET“) do 25 rokov veku, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako uchádzači o zamestnanie minimálne 3 mesiace (vrátane dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie zo skupiny NEET do 25 rokov),
  • mladí ľudia (,,NEET“) do 29 rokov veku, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako uchádzači o zamestnanie minimálne 6 mesiacov (vrátane dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie zo skupiny NEET do 29 rokov).

Okrem tejto podmienky, musia mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do projektu ako oprávnená cieľová skupina splniť aspoň jednu z týchto podmienok:

  • mladí ľudia so zdravotným postihnutím (v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) a § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk, pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a zo starostlivosti poručníka) podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných zariadeniach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo mladí ľudia po výkone väzby podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,
  • mladí ľudia bez prístrešia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Vážení mladí občania, ak spĺňate vyššie uvedené podmienky výzvy a máte záujem o prácu v Obci Močenok, vyplňte dotazník a pošlite ho na mailovú adresu media@mocenok.sk, do predmetu mailu uveďte „Cieľová skupina - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“. Týmto úkonom nám poskytnete spätnú väzbu. Dotazník tvorí prílohu tohto oznamu. 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top