Titulka   >  Oznamy
publikované: 05.02.2024 07:49  //  aktualizácia: 05.02.2024 07:54  //  zobrazené: 719

Výberové konanie na riaditeľa Základnej umeleckej školy v Močenku

 obeC Močenok

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej umeleckej školy, so sídlom Školská 1690, 951 31 Močenok

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a tiež:

· absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada),

· najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

· žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

· úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

· doklad o absolvovaní 1. atestácie,

· doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

· na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov,

· profesijný životopis,

· písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu do funkcie: 1.7.2024

*  Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vylúčenie uchádzača z procesu výberového konania.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :

Obecný úrad Močenok

Sv. Gorazda 629/82

951 31 Močenok

Uzávierka prijímania prihlášok: 28. 02. 2024 do 13:30 hod.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE-ZUŠ-NEOTVÁRAŤ“.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Močenok, 05. 02. 2024.

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top