Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.07.2022 14:45  //  aktualizácia: 26.07.2022 15:22  //  zobrazené: 368

Výberové konanie na funkciu: príslušník obecnej polície s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2022

 

Starosta obce Močenok v zmysle § 2 a § 5 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení a doplnení niektorých zákonov
a v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu: príslušník obecnej polície

s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2022

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona
  č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou,
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej polície
  a samosprávy a to najmä:

zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok,

 • Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Excel - užívateľská úroveň

Microsoft Word - užívateľská úroveň

 • Vodičský preukaz skupiny B,
 • Zbrojný preukaz výhodou.
   

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

• zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita,

• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

• prax v odbore je výhodou,

• starší ako 21 rokov,

• bezúhonnosť,

• zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie, preukázaná lekárskym

potvrdením,

• tímová práca, schopnosť spolupracovať,

• vysoká miera tolerancie voči stresu.

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

• štruktúrovaný profesijný životopis,

• motivačný list,

• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície,

spôsobilosť na držanie zbrojného preukazu a spôsobilosť na výkon práce v noci,
nie staršie ako 1 mesiac,

• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• kópia dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak sú),

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Miesto práce:

Obecná polícia

A. Hlinku 484/10A

951 31  Močenok

Platové podmienky:

 • základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností
pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami je možné doručiť osobne do Klientskeho centra obecného úradu alebo zaslať poštou v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na funkciu: príslušník obecnej polície- NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Močenok, Obecný úrad Močenok,
Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok v termíne do 12. augusta 2022 do 12:00 hod.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

Obec Močenok si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom
a v termíne požadované doklady.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.mocenok.sk  a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top