Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.09.2021 12:15  //  aktualizácia: 06.09.2021 12:17  //  zobrazené: 97

VV: žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom v Ul. Balajka v Močenku, na pozemku parcela č. 6919/275 a 6919/99 katastrálne územie Močenok - Ing. Katarína Kasalová,

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-1007/2021/3032

Ing.Eisellová/037 655 2826

02.09.2020

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Kasalová,

bytom Ul. Nitrianska č. 1222/30, 951 31 Močenok

 

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Ing. Katarína Kasalová, trvalo bytom Ul. Nitrianska č. 1222/30, 951 31 Močenok, podala dňa 24.08.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

 

 Rodinný dom v Ul. Balajka v Močenku,

na pozemku parcela č. 6919/275 a 6919/99 katastrálne územie Močenok

 

v rozsahu:

Rodinný dom:

  • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt, nepravidelného pôdorysného tvaru, zastrešený šikmou valbovou strechou, maximálne rozmery celkového pôdorysu budú 21,9m x 9,6m,
  • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
  • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: plynovou, vodovodnou, kanalizačnou a elektrickou.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

 

u p ú š ť a

 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje pri stavbe s veľkým počtom účastníkov ( § 61 ods.4 stavebného zákona ) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top