Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2019 13:31  //  aktualizácia: 11.09.2019 13:47  //  zobrazené: 92

VV: „Výstavba chodníka na ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry“ stavebné povolenie

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

 

OcUMOC-516/2019/3214

Ing.Eisellová/037 655 2826

09.09.2019

Vec

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

-  Žiadosť o stavebné povolenie – verejnou vyhláškou

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

                                                                                              

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 02.08.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry na Ul. Balajka v Močenku, na pozemku parcela č. 6919/484, 6919/495, 6919/517, 6919/531, 6919/607 a  6919/611 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba                                   

  Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry

v rozsahu:                              

Chodník:

 • po pravej strane jestvujúcej miestnej komunikácie ulica Balajka,
 • celková dĺžka bude 1092,61m,
 • šírka chodníka bude v celej dĺžke 1,50 m, zúžený bude len v mieste jestvujúcej trafostanice,
 • priečny sklon bude jednostranný 2% smerom do zelene,
 • smerovo bude kopírovať parcelné hranice jestvujúcich pozemkov, výškovo bude osadený s ohľadom na jestvujúci terén, osadenie miestnej komunikácie a s ohľadom na osadenie budúcich objektov,
 • maximálny sklon chodníka je 5,0% a minimálny 0,42%,
 • konštrukcia chodníka:    
 • zámková dlažba                           ZD                              60 mm
 • lôžko z piesku                              P                                 30 mm
 • kamenivo spevnené cementom    CBGM C8/10             80 mm
 • štrkodrvina fr.0-31,5mm             UM ŠD 0/31,5            100 mm

270 mm

 • lemovaný bude zo strany zelene betónovými parkovými obrubníkmi 1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou,

na Ul. Balajka v Močenku, na pozemku parcela č. 6919/484, 6919/495, 6919/517, 6919/531, 6919/607 a  6919/611 katastrálne územie Močenok, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 2425, za účelom zlepšenia služieb, sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) a § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

  p o v o ľ u j e .

                                 

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miloš Gontko, autorizovaný stavebný inžinier, STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra.

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v situácii projektovej dokumentácie v mierke 1:500, ktorá je súčasťou schválenej PD.

2. Stavba – Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry na Ul. Balajka v Močenku, bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

3. Pri uskutočňovaní stavby  je  potrebné  dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní   stavby   budú   dodržané   príslušné  ustanovenia  stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou  sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách    na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou. Dodávateľ stavby bude oznámený špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.

 

7. Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

 • v mieste plánovanej stavby prichádza k styku s káblovými VN a NN vedeniami, tieto vedenia pred začatím zemných prác vytýčiť pracovníkom ZSD. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať STN EN 332000-5-52:2012, STN EN 736005 a §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z,
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia zo dňa 19.08.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra

 • v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete spoločnosti ZsVS, a.s. OZ Nitra,
 • pred realizáciou predmetnej stavby požaduje existujúce inžinierske siete vytýčiť odbornými pracovníkmi OZ NR,
 • pri súbehu a križovaní s IS dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752 vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z.
 • k zemným prácam v ochrannom pásme IS žiada prizvať odborných pracovníkov spoločnosti ZsVS, a.s. OZ Nitra,
 • v ochrannom pásme IS realizovať ručný výkop,
 • prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo IS, majúce vzťah k terénu, resp. pozemnej komunikácii,
 • žiada byť prizvaná k odovzdaniu staveniska,
 • dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 62928/2019 zo dňa 23.08.2019.

 

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava

 • SPP-distribúcia, a.s., Bratislava súhlasí s vydaním stavebného povolenia za predpokladu dodržania   nasledujúcich podmienok:
 • pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,
 • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi distribučnej siete SPP-D (p.Jozef Árendás) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 • stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynových zariadení,
 • stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • stavebník nesmie nad rasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ohlásené SPP-D,
 • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež y ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
 • stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich bezpečnostných pásiem,
 • stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 • stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0643/2019/Be zo dňa 04.09.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo

 • súhlasí a upozorňuje najmä na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:
 • pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú),
 • orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom ako naložil s odpadmi,
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006442-2Or. zo dňa 16.08.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

 • z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa na danom území nenachádza žiadne chránené územie patriace do NATURA 2000 – Európskej sústavy chránených území a na predmetnom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona, na základe tejto skutočnosti možno konštatovať, že projekt „Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry na Ul. Balajka v Močenku nebude mať významný vplyv na žiadne územie sústavy chránených území NATURA 2000 a teda nie je predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 1 písm. g/ zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • vyjadrenie č. OU-NR-OSZP1-2019/038349 zo dňa 06.08.2019.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • v mieste stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
 • stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
 • vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
 • stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 • v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 • v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
 • v textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 • v prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Tekekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 • nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 • v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 • pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že sa v záujmovom území môžu nachádzať zariadenie iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
 • vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na základe samostatnej objednávky,
 • stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 6611921919 zo dňa 05.08.2019.

 

Kabel TV, spol. s.r.o. Močenok

 • v mieste stavby dôjde k styku s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami,
 • žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia  je povinný  vykonať všetky  objektívne účinné opatrenia tým, že splní podmienky, určené vo vyjadrení k PD zo dňa 22.08.2019,
 • pred začatím prác budú vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,
 • stavebník zabezpečí, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 • stavebník zabezpečí zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 • stavebník bezodkladne oznámi každé poškodenia zariadenia na tel. číslo 0905 798 848,
 • podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č. 0908/708424,
 • stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových rozvodov,
 • stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia Kabel TV, spol. s r.o. zo dňa 22.08.2019.

 

8. Stavebník oznámi na tunajší špeciálny stavebný úrad termín začatia stavby.

9. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „ Stavba povolená“.

10. Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa osobitných predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel.

11. Stavebník  je  povinný  od prvého dňa prípravných prác až do skončenia  stavebných prác,      viesť  stavebný   denník    a    zabezpečovať    vyhlásenia   výrobcu   o   zhode    výrobkov  zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

12. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len       na základe kolaudačného   rozhodnutia.  Ku   kolaudácii   stavby   je   potrebné    predložiť  doklady  v  súlade  s Vyhláškou   č.  453/2000  Z.z.,   ktorou    sa    vykonávajú     niektoré ustanovenia   stavebného   zákona,   doklady   o   overení  vhodných stavebných výrobkov  a zdokladovať splnenie podmienok tohto stavebného povolenia.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných       pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

14. Ku kolaudácii stavby je potrebné zabezpečiť trvalé dopravné značenie, stavebník požiada           príslušný úrad o povolenie určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia. 

15. Stavebník všetky  podmienky,  za ktorých  je stavba povolená  je povinný  plniť  a po 

      doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť                       (§ 52 zákona  č. 71/1967 Zb.).

 

                                                        O d ô v o d n e n i e

                                                                             

Dňa 02.08.2019 podala Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry na Ul. Balajka v Močenku, na pozemku parcela č. 6919/484, 6919/495, 6919/517, 6919/531, 6919/607 a  6919/611 katastrálne územie Močenok.

 

Oznámením, verejnou vyhláškou, číslo OcUMOC-516/2019/2752 zo dňa 05.08.2019, špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.08.2019. Dotknuté orgány a účastníci konania mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadalo.

 

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v        § 62 ods. 1 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Stavebník ku žiadosti predložil doklady v zmysle § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Tunajší špeciálny stavebný úrad povolil stavbu Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry na Ul. Balajka, na základe predloženej projektovej dokumentácie a kladných stanovísk dotknutých orgánov a prevádzkovateľov resp. správcov inžinierskych sietí.

 

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

 

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

 

 

Príloha pre stavebníka:

overená projektová dokumentácia

štítok „STAVBA POVOLENÁ“

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

Rozhodnutie sa doručí:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

2. STAVPROS NR s.r.o., Ing. Miloš Gontko, Farská 46, 949 01 Nitra

3. ostatným účastníkom konania – vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ parcela č.: 6915/42, 6915/43, 6915/44, 6919/31, 6919/34, 6919/78, 6919/80, 6919/86, 6919/88, 6919/89, 6919/91, 6919/99, 6919/104, 6919/111, 6919/112, 6919/115, 6919/118, 6919/119, 6919/125, 6919/131, 6919/133, 6919/146, 6919/153, 6919/154, 6919/158, 6919/185, 6919/210, 6919/221, 6919/229, 6919/271, 6919/281, 6919/291, 6919/314, 6919/353, 6919/440, 6919/520, 6919/521, 6919/522, 6919/570, 6919/582, 6919/583, 6919/606, 6919/619, 6919/624, 6919/626, 6919/646, 6919/655, 6919/659, 6919/661, 6919/668, 6919/684, 6919/686, 6919/671, 6919/674, 6919/687, 6919/711 a pozemok reg. „E“ parcela č. 6919/24.

 

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

6. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

9. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

10. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie

Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top