Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.06.2024 07:47  //  aktualizácia: 05.06.2024 07:50  //  zobrazené: 145

VV: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Výstavba objektu zariadenia podporovaného bývania v Šali“ ‐ Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest s celoročnou pobytovou formou

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby, ktorý dňa 13.03.2024 podalo

Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, ktoré v konaní zastupuje Ľudmila Tomášová, Horská 1314/36, 958 06 Partizánske

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„Výstavba objektu zariadenia podporovaného bývania v Šali“

‐ Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest s celoročnou pobytovou formou

v rozsahu:

                                  

SO‐01 Príprava územia

SO‐02 Objekt zariadenia podporovaného bývania

SO‐03 Spevnené plochy

SO‐04 Oplotenie areálu

SO‐05 Vodovod

SO‐06 Kanalizácia

SO‐07 Dažďová kanalizácia

SO‐08 Teplovod

SO‐09 Rozvody NN a areálové osvetlenie

SO‐10 Telekomunikačná prípojka

SO‐11 Sadovnícke a terénne úpravy

(ďalej len “stavba“) na pozemku registra „C“ parc. č. 791/23 s  prístupom z Jazernej ulice a napojením na inžinierske siete cez pozemky registra „C“ parc. č. 789/1, 942/76, 942/90, 942/1 a 798 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa za účelom zriadenia podporovaného bývania v Šali – nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest s celoročnou pobytovou formou, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top