Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.02.2021 15:10  //  aktualizácia: 03.02.2021 15:10  //  zobrazené: 345

VV: Stavebné povolenie: "„POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“ SO 06 Spevnené plochy

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

 

OcUMOC-293/2021/449

Ing.Eisellová/037 655 2826

02.02.2021

Dušan Dičér,

trvalo bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok

 

Vec

-  Žiadosť o stavebné povolenie

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

                                                                                              

Dušan Dičér, trvalo bytom Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok, podal na tunajšom úrade dňa 16.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“ v rozsahu: SO 06 Spevnené plochy, na pozemkoch parcela register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posúdil žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona v stavebnom konaní postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

 

Stavba                                   

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

SO 06 Spevnené plochy

 

v rozsahu:                              

  • spevnená plocha pre byty - parkovanie, spevnená plocha pre garáže, chodník pre garáže, okapový chodník,
  • príjazdová komunikácia ku garážam bude o šírke 6,0m s následnými polomermi R7,
  • v okolí objektu „Polyfunkčný objekt Hliník“ sa vybudujú spevnené plochy, ktoré zabezpečia dopravnú obsluhu a prístup k celému objektu, okraj spevnených plôch bude ohraničený cestným alebo parkovým betónovým obrubníkom, ktorý bude osadený v betónovom lôžku,
  • výškové vedenie spevnených plôch je navrhnuté s ohľadom na výškové osadenie jestvujúcich komunikácií,
  • odvodnenie bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom, aby voda odtekala do priľahlého terénu (vsakovaním),
  • chodníky pre garáže majú plochu 21,5m2, spevnená plocha pre prístup ku garážam je 315,0m2, spevnená plocha pre prístup pre parkovanie osobných áut pre byty je 154,0m2, celková plocha spevnených plôch na pozemku žiadateľa je 490,5m2,
  • výškové vedenie spevnených plôch je navrhnuté s ohľadom na výškové osadenie jestvujúcich komunikácií,
  • parkovacie plochy z Ul. Lipová sú navrhnuté pre osobné vozidlá s kolmým radením vozidiel so základným priečnym sklonom 2%. Pri vstupe do každého bytu sú navrhnuté 2 parkovacie miesta, spolu 8 parkovacích miest,

 

pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top