Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2022 08:29  //  aktualizácia: 09.09.2022 08:31  //  zobrazené: 94

VV: Stavebné povolenie: Obnova bytovej budovy na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku, na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-1001/2022/6662

Ing. Eisellová/037 655 2826

26.08.2022

Vlastníci bytov a NP BD, Ul. Andreja Hlinku č. 486/12-14-16, 951 31 Močenok,

v zastúpení Anna Hauková, J.Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo, splnomocnená zástupkyňa

Vec

- Stavebné povolenie    

_________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ul. Andreja Hlinku č. 486/12-14-16, 951 31 Močenok, zastúpení Annou Haukovou, J.Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo, splnomocnenou zástupkyňou, podali dňa 19.07.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytovej budovy“ na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku, na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba:                   

Obnova bytovej budovy

na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku,

na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok,

v rozsahu:

 • obnova bytového domu súp. č. 486 rieši zateplenie obvodového plášťa s následným znížením energetickej náročnosti budovy a predĺženie jeho životnosti,
 • objekt bytového domu nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 54,60 m x 9,22 m, má 4 nadzemné podlažia (1.NP je technické + 3 obytné podlažia) s 3 samostatnými vchodmi,
 • stavebné úpravy budú uskutočnené v rozsahu:
 • demontáž klampiarskych prvkov (parapety, atikové plechy..),
 • demontáž bleskozvodu,
 • úprava povrchu fasády,
 • výmena výplní otvorov (5 ks okenných výplní v technickom podlaží),
 • zrealizovanie systémového (certifikovaného) zatepľovacieho systému hr. 140mm,
 • zateplenie sokla XPS 80mm,
 • zateplenie strešného plášťa EPS 150S 200mm,
 • zrealizovanie finálnej povrchovej úpravy,
 • montáž klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu,

na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku, na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok, za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu,  sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e.

Na  uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Arch. Ivana Thomková. Autorizovaný architekt, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.

 1.   Stavba bude uskutočnená na bytovom dome súp. č. 486 na Ul. A. Hlinku v Močenku, na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok.

 1.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 1.   Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou  pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 1.   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

 1.   Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.

 1.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním. Dodávateľ súčasne zodpovedá za súlad stavby s dokumentáciou.

 1.   Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete:
 • Nové pripojenie na verejné rozvody nebude uskutočnené.
 • K prípadnému zásahu do verejných inžinierskych sietí sú stavebníci povinní vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov.

 1. Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 • OR HaZZ v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 • Vyjadrenie č. ORHZ – NR1-2022/000799-002 zo dňa 06.07.2022.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

 • súhlasí a upozorňuje najmä na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:
 • pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba  alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 • orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
 • investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva,
 • na nakladanie s nebezpečným odpadom s obsahom azbestu je potrebný súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch na zneškodňovanie odpadov u pôvodcu odpadu, ktorý udeľuje Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo osobe oprávnenej nakladať s týmto druhom odpadu
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2022/005795-002 zo dňa 08.08.2022.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

 • na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany.
 • z podkladov predložených žiadateľom (projektová dokumentácia, posudok k výskytu chránených druhov a živočíchov na objekte budovy BD, A.Hlinku 12,14,16, Močenok, vypracoval dňa 20.06.2022 Ing. Matúš Kováč, PhD., Horeckého 7A, 949 01 Nitra, Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied) vyplýva, že na objekte sa nachádzajú hniezda D.urbica (belorítka obyčajná) v celkovej abundancii 3 exempláre. Stopy aktivity druhu sa vyskytujú vo viacerých častiach objektu. Výskyt Chiropterofauny (netopiere): negatívny (nebola zaznamenaná žiadna aktivity),
 • pred začiatkom prác kontaktovať oprávnenú osobu na manipuláciu s chránenými druhmi živočíchov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Kováč, PhD., Horeckého 7A, 949 01 Nitra, Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, (tel. 0911 886 455, e-mail: matusk86@gmail.com),
 • sanácia hniezd sa uskutoční v mimohniezdnom období,
 • osadenie 3  náhradných búdok pre drobné vtáctvo za stratu pôvodných stanovíšť,
 • všetky potrebné práce koordinovať s oprávnenou osobou s manipuláciou s chránenými druhmi živočíchov, aby sa zabránilo úhynom počas realizácie prác,
 • zároveň upozorňujeme investora na nasledovné:
 • pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku sa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo  zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach,
 • na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas obce Močenok, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • stanovisko č. OU-SA-OSZP-2022/005874-2 zo dňa 01.08.2022.

Obec Močenok

 • vydáva záväzné a súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Obnova bytovej budovy“,
 • bytový dom je osadený na pozemkoch parcela č. 188/7 a 153/21, ktorých vlastníkmi sú majitelia bytov v bytovom dome. Zateplením kontaktným zatepľovacím systémom hr. 140 mm bude zväčšená veľkosť stavby – bytového domu a bude zasahovať do pozemku parc. č. 188/5, ktorého vlastníkom je Obec Močenok,
 • Obec odporúča vlastníkom bytového domu odkúpenie okolitého pozemku časť parcely č. 188/5 – predzáhradky, chodníky k bytovému domu, spevnená plocha na nádoby na odpad, parkoviská, minimálne okapový chodník okolo bytového domu,
 • záväzné stanovisko č. OcUMOC-748/2022/2666 zo dňa 12.04.2022

Ďalšie podmienky:

 • V prípade zásahu do verejného priestranstva stavebník požiada príslušný úrad o  rozkopávku verejného priestranstva. Po ukončení prác je nutné pozemok – verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
 • Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
 • Umiestnenie stavebného materiálu bude len na vlastnom, resp. prenajatom pozemku. Pri stavbe bude dodržané VZN Obce Močenok  o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území obce.
 • Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie     treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií.
 • Pri stavbe budú dodržané opatrenia v zmysle projektu statiky a požiarnej ochrany. Ich splnenie stavebník preukáže pri kolaudácii stavby.

-   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

 1.     Stavebník písomne oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.

 1.   Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.

 1.   Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa   osobitných predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel.

 1.   Stavebník  je  povinný od prvého dňa prípravných prác až do skončenia  stavebných prác viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

 1.   Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

 1.   Ku kolaudácii  stavby  je  potrebné  predložiť  doklady   o  overení   vhodných stavebných výrobkov, energetickú certifikáciu budovy a zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.

16. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  je stavba povolená, je povinný plniť a po

      doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne  právoplatnosť  /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 19.07.2022 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ul. Andreja Hlinku č. 486/12-14-16, 951 31 Močenok, zastúpení Annou Haukovou, J.Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo, splnomocnenou zástupkyňou, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Obnova bytovej budovy na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku, na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok, týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámením verejnou vyhláškou číslo OcUMOC-1001/2022/6331 zo dňa 27.07.2022 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.08.2022. Dotknuté orgány a účastníci konania mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadalo.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených  v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením, alebo budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia:

 • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov,
 • doklad o uhradení správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia.

Tunajší stavebný úrad povolil stavbu: Obnova bytovej budovy na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov: Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a Obce Močenok.

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania neboli vznesené pripomienky účastníkov konania.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                               

 

                                                                                           PaedDr. Roman URBÁNIK

                                                                                                        starosta obce

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

                                                                                  ……………………………………………

                                                                        

 

                                pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top