Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.08.2022 14:30  //  aktualizácia: 27.08.2022 17:07  //  zobrazené: 335

VV: Stavebné povolenie na stavbu: „NA_Močenok, VN 1031, VNk“

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Vec

- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

_________________________________________________________________________

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

podala na tunajšom úrade dňa 02.08.2022 žiadosť o stavebné povolenie líniovej  stavby: 

„NA_Močenok, VN 1031, VNk“

Stavebné objekty:

SO 01 VN podzemné vedenie s UOK z toho:

  1. Navrhované VN podzemné vedenie s UOK

SO 02 VN nadzemné vedenie s SOK z toho:

  1. Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia + SOK č. 1031
  2. Demontáž VN nadzemného vedenia + SOK č. 1031

na pozemkoch KN register „C“ parc. č.: 7630/2, 6911/4,

na pozemkoch KN register „E“ parc. č.: 7628, 7632, 7597, 7607/4, 7607/3, 7607/2, 7607/1, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828,

katastrálne územie:    Močenok

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-808/2021/2582 zo dňa 15.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2021 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia č. OcUMOC-834/2022/5434 zo dňa 25.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2022.

Stavba obsahuje:

SO 01 – VN podzemné vedenie s UOK

  1. Navrhované VN podzemné vedenie s UOK – typ VN kábla: 3 x NA2XS(F)2Y 1x240mm2

Celková dĺžka trasy cca 2980m

SO 02 – VN nadzemné vedenie s SOK

  1. Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031 – typ vodiča VN: 3x 72-AL1/11-ST1A

Dĺžka trasy cca 1674,48m

  1. Demontáž VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031 – typ vodiča VN: 22-3xAlFe 70/11

Dĺžka trasy cca 1897m

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň

na deň 21.09.2022 o  09.00 h

so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda 629/82, Močenok,

v kancelárii stavebného úradu na I. poschodí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

K ústnemu pojednávaniu stavebník v súlade s ustanovením Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predloží stanoviská:  

  • Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra
  • Spolok urbárov a želiarov, Športová č. 1782/1, 951 31 Močenok

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

                                    

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

                                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa........................................................

 

 

 

 

 

Prílohy

1037 2022 6577 ZsDis VN 1031

(pdf - 335.13 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top