Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2021 14:09  //  aktualizácia: 26.04.2021 14:11  //  zobrazené: 83

VV: stavebné povolenie na stavbu: „Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“ (ďalej len „stavba“) na Ul. M.R.Štefánika na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok

Číslo:              26588/2021/SU/1632                                                V Šali dňa  26.04.2021

Tel.:                031/7705981

 

Vec

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

- Stavebné povolenie stavby – verejná vyhláška

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

 

Mesto Šaľa, stavebný úrad príslušný a určený podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.03.2021 podala

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, IČO 00308 439

 

(ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

 

na stavbu:                   

„Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“

 

(ďalej len „stavba“) na Ul. M.R.Štefánika na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 90/4 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 113/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/27 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/28 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Obce Močenok na obytné účely.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Šaľa pod č. 3618/2021/SU/852 zo dňa 17.03.2021, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 19.04.2021.

Rokošova III.k 2009B

Stavba obsahuje:

SO 01 Bytový dom

      02.3 Verejné osvetlenie  

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka

      05.1 NN prípojka

      05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 

 

 

POKRAČOVANIE V PRÍLOHE.

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top