Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.07.2023 13:48  //  aktualizácia: 25.07.2023 13:49  //  zobrazené: 726

VV: Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní - Tibor Holota a manž. Ing. Andrea Holotová

 

Tibor Holota a manž. Ing. Andrea Holotová,

bytom Ul. Škultétyho č. 532/14, 949 01 Nitra

Vec

- Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

___________________________________________________________________________

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovala žiadosť o stavebné povolenie v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa  § 62 a § 63 stavebného zákona, ktorú dňa 16.06.2023 podali

Tibor Holota a manž. Ing. Andrea Holotová, bytom Ul. Škultétyho č. 532/14, 949 01 Nitra

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba

Rodinný dom v Ul. Balajka v Močenku,

na pozemku parcela reg. „C“ č. 6919/208 katastrálne územie Močenok,

v rozsahu:

 • novostavba rodinného domu bude samostatne stojaci, jednopodlažný  čiastočne podpivničený objekt bez obytného podkrovia, nepravidelného pôdorysného tvaru, s valbovou strechou, maximálne pôdorysné rozmery objektu budú 23,98m x 11,89m,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
 • maximálna výška hrebeňa strechy bude 6,02m nad úrovňou podlahy ±0,00m,
 • novostavba rodinného domu obsahuje, prízemie: závetrie, zádverie, šatník, obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, špajza, chodba, spálňa, šatník, 2 izby, kúpeľňa + WC, WC, schodisko, garáž, terasa,  suterén: chodba, kotolňa, 2 x sklad,
 • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodnou, kanalizačnou, plynovou a elektrickou.
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:
 • elektrická káblová prípojka - elektrická káblová prípojka bude realizovaná z existujúcej istiacej a rozpojovacej skrine č. 46-85, káblom typu NAVY-J 4x25mm2, ukončená bude v elektromerovom rozvádzači RE. Umiestnenie plastového elektromerového rozvádzača bude na verejne prístupnom mieste v oplotení,
 • plynová STL prípojka - plynová prípojka PE D32 sa napojí na verejný distribučný STL plynovod (PE90, PN 100kPa) v ulici Balajka, prípojka bude ukončená v skrinke domovej regulačnej a meracej zostavy plynu (DRMZ) guľovým uzáverom DN 25 – HUP (hlavný uzáver plynu),
 • vodovodná prípojka – HDPE D 32 /1“/, dĺžky 2,5 m po vodomernú šachtu, bude napojená na jestvujúci verejný vodovod HDPE DN 150 v Ul. Balajka, vodomerná šachta bude osadená 1,00 m za hranicou pozemku parc. č. 6919/208 kat. územie Močenok,
 • kanalizačná prípojka – splaškové odpadové vody z RD budú odvádzané kanalizačnou prípojkou PVC DN 150, dĺžky 3,0 metra (po revíznu šachtu), do verejnej kanalizácie v ulici Balajka, revízna šachta min. DN 400 bude osadená 1,00 m za hranicou parcely č. 6919/208 kat. územie Močenok,
 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné kúrenie,

elektroinštalácia, bleskozvod,

 • zdrojom tepla bude kondenzačný plynový kotol Protherm Panter Condens 25 KKO a doplnkové vykurovanie bude riešené krbovou vložkou umiestnenou v obývacej izbe,
 • okolie stavby bude upravené, spevnené plochy a prístup k objektu rodinného domu bude zo zámkovej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

v Ul. Balajka v Močenku,  na pozemku parc. č. 6919/208 k.ú. Močenok, druh pozemku vinica, vo vlastníctve stavebníkov podľa LV č. 7281 a s prípojkami cez pozemok parc. č. 443/5 k.ú. Močenok vo vlastníctve Obce Močenok podľa LV č. 7291, ako stavba trvalá na obytné účely rodiny, sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e .

 

POKRAČOVANIE DOKUMENTU SA NACHÁDZA V PRÍLOHE.

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top