Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.06.2020 14:12  //  aktualizácia: 19.06.2020 14:13  //  zobrazené: 140

VV: Rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby: Revitalizácia lesoparku

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-291/2020/1995

 

18.06.2020

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia a o umiestnení stavby, ktorý dňa 20.12.2019 podalo

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

(ďalej len "navrhovateľ") na základe tohto posúdenia stavebný úrad vydáva podľa §§ 39 a 39a a 39b stavebného zákona, v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákon a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby a využívanie územia, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a určuje sa čas platnosti územného rozhodnutia s názvom

 

Revitalizácia lesoparku

 

v rozsahu:

                                   SO 01 Spevnené plochy

                                   SO 02 Verejné osvetlenie

                                   SO 03 Viacúčelová budova

                                   SO 04 Mobiliár

                                   SO 05 Prípojky inžinierskych sietí

                                   SO 06 Vodozádržný objekt s premostením

                                   SO 07 Sadové úpravy

 

 

Pokračovanie sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

Lesopark_UR

(pdf - 569.1 kB)
Situácia_4_22_2020

(pdf - 2.06 MB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top