Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.07.2020 13:21  //  aktualizácia: 31.07.2020 13:32  //  zobrazené: 198

VV: Rodinný dom - novostavba na Ul. Pri kamennom moste v Močenku, na pozemku parcela č. 5901/24 katastrálne územie Močenok

OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-722/2020/3018

Ing.Eisellová/037 655 2826

27.07.2020

 

 

 

 

 

Darina Rábeková,

bytom Ul. Pri kamennom moste č. 954/1, 951 31 Močenok

zastúpená splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Andreou Suchou,

bytom Ul. Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok

 

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Darina Rábeková, bytom Ul. Pri kamennom moste č. 954/1, 951 31 Močenok, zastúpená splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Andreou Suchou, bytom Ul. Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok, podala dňa 20.07.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

 

 Rodinný dom - novostavba na Ul. Pri kamennom moste v Močenku,

na pozemku parcela č. 5901/24 katastrálne územie Močenok

 

v rozsahu:

  • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt pravidelného pôdorysného tvaru, max. pôdorysných rozmerov 14,70m x 10,00m s valbovou strechou, bez obytného podkrovia,
  • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
  • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: plynovou, vodovodnou, kanalizačnou a elektrickou.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

u p ú š ť a

 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

Oznámenie sa doručí:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Darina Rábeková, Pri kamennom moste č. 954/1, 951 31 Močenok – doručí sa splnomocnenej zástupkyni – JUDr. Andrea Suchá, Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok

2. Andrea Sáková, Pri kamennom moste č. 943/5, 951 31 Močenok

3. Marián Sák, Pri kamennom moste č. 943/5, 951 31 Močenok

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

5. Ing. Peter Šoka, Topoľová 73, 951 32 Horná Kráľová

6. ostatným účastníkom konania – vlastníkom susedného pozemku parc. č. 5901/2 k.ú. Močenok

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

7. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

9. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

11. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

12. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

14. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

15. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie

16. JUDr. Andrea Suchá, Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

 

Prílohy

VV Rábeková - RD oznam

(pdf - 557.65 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top