Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.07.2020 12:36  //  aktualizácia: 23.07.2020 12:40  //  zobrazené: 167

VV: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-698/2020/2870

Ing.Eisellová/037 655 2826

20.07.2020

 

 

 

 

 

Dušan Dičér,

trvalo bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok,

zastúpený Mgr. Barborou Marišovou, trvalo bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, splnomocnenou zástupkyňou

 

Vec

- OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

_________________________________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Dušan Dičér, trvalo bytom Ul. Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok, zastúpený Mgr. Barborou Marišovou, trvalo bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, splnomocnenou zástupkyňou (ďalej len „navrhovateľ“), podal na tunajšom úrade dňa 10.07.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

v rozsahu:

                        SO 01 Polyfunkčný objekt

                        SO 02 Vodovodná prípojka

                        SO 03 Dažďová kanalizácia

                        SO 04 STL pripojovací plynovod

                        SO 05 Elektrická prípojka NN

                        SO 06 Spevnené plochy

                        SO 07 Požiarna nádrž

 

na Ul. Lipová, na pozemkoch register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Obec Močenok, ako príslušný  stavebný úrad, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

 

n a r i a ď u j e

 

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

na deň 19.08.2020 o  09.30 h

 

so stretnutím v Kultúrnom stredisku, Školská ul. č. 1690, 951 31  Močenok, v zasadacej miestnosti na I. poschodí.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h, Pia: 7,30 – 15,00 h a pri ústnom pojednávaní.

 

Navrhovateľ najneskôr pri ústnom pojednávaní doplní:

  • stanovisko OR PZ v Šali – Okresného dopravného inšpektorátu, Staničná 23, 927 01 Šaľa k projektovej dokumentácii,
  • stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra,
  • stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa k projektovej dokumentácii,
  • stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor pozemkový a lesný, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa k projektovej dokumentácii,
  • vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava k projektovej dokumentácii,

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri  ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

 

                                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                   starosta obce

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

 

 

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa........................................................

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Dušan Dičér, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok, zastúpený splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, doručovacia adresa Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok

2. Mgr. Jana Dičérová, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok

3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 951 17 Bratislava

5. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich, dotknuté a susedné pozemky reg. “E“ parc. č. 5940, č. 5941, č. 5942, č. 5943, č. 5944, č. 6008 katastrálne územie Močenok

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

6. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

8. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

10. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

11. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

12. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

14. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

15. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

19. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

20. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

ostatní

21. Ing. arch. Edita Gerová, Svätourbanská 45, 949 01 Nitra

22. Ing. Jaroslav Franta, Hájske č. 18, 951 33 Hájske

k spisu

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top