Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.07.2022 07:55  //  aktualizácia: 29.07.2022 07:56  //  zobrazené: 336

VV: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - zateplenie BD Ul. Andreja Hlinku č. 486/12-14-16, 951 31 Močenok

Vlastníci bytov a NP BD, Ul. Andreja Hlinku č. 486/12-14-16, 951 31 Močenok,

v zastúpení Anna Hauková, J.Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo, splnomocnená zástupkyňa

Vec

- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ul. Andreja Hlinku č. 486/12-14-16, 951 31 Močenok, v zastúpení Anna Hauková, J.Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo, splnomocnená zástupkyňa, podala dňa 19.07.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

 Obnova bytovej budovy

na Ul. A. Hlinku č. 486 v Močenku,

na pozemku parc. č. 188/7, 153/21 kat. územie Močenok,

v rozsahu:

  • zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa, bleskozvod, výmena 5 ks okenných výplní v technickom podlaží, odkvapové chodníky.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala Ing. arch. Ivana Thomková, autorizovaný architekt, Architektonický ateliér IMA, Hlavné námestie 9, Nové Zámky. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 26.08.2022 o  9.00 h

so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda 629/82, Močenok,

v kancelárii stavebného úradu na I. poschodí.

so stretnutím na Obecnom úrade Močenok (miestnosť č. 9).

Vzhľadom k tomu, že v konaní je veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní predloží:

  • záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra,
  • záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

                                                                                                     PaedDr. Roman URBÁNIK

                                                                                                              starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

  1. na internetovej stránke obce dňa .............................

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top